8-12-2023

Met ingang van 1 januari 2024 worden de lonen in de cao Zorgvervoer en Taxi met 4% verhoogd, op basis van de gemaakte cao-afspraken. De loontabellen 2024 voor zowel het rijdend- als het niet-rijdend personeel zijn al eerder gepubliceerd. Door de invoering van de Wet minimum uurloon (WMUL) en de verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2024 is de loontabel 2024 voor het niet rijdende personeel aangepast.

Wettelijk minimum uurloon

Vanaf 1 januari 2024 is het wettelijk minimum uurloon (WMUL) van toepassing. Dit betekent dat er vanaf die datum geen vaste minimum dag-, week- en maandlonen meer door de wet worden voorgeschreven. Werkgevers zijn dan verplicht om aan hun werknemers per uur het wettelijk minimum uurloon te betalen.  (Zie publicatie Staatscourant van 16 oktober 2023.) Hierdoor kan het nodig zijn om het loon te verhogen en/of de arbeidsovereenkomsten aan te passen.

Kennisdocument

Met de invoering van de nieuwe wet geldt voor werknemers in alle sectoren één uniform minimum uurloon. Daarmee vervalt de oude regeling waarbij werd uitgegaan van een minimum maandloon. Dit leidde tot de verschillende uurlonen omdat de uren voor een voltijds dienstverband per sector konden verschillen, bijvoorbeeld op basis van 36, 38 of 40 uur per week. Een medewerker met een contract voor 40 uur per week had daarmee een lager minimum uurloon dan iemand met een contract van bijvoorbeeld 38 uur per week. Door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een kennisdocument over de invoering van het wettelijk minimum uurloon opgesteld. 

 

Toelichting op loontabel 2024 voor niet-rijdend personeel

De invoering van het wettelijk minimum uurloon heeft consequenties voor een deel van de niet-rijdende werknemers in Zorgvervoer en Taxi. Zij hebben recht op een hoger uurloon in 2024 dan aanvankelijk in de cao was opgenomen. In onderstaande loontabel voor niet-rijdend personeel zijn
de bedragen in geel de nieuwe wettelijk minimum uurlonen. Het daarbij behorende minimum maandloon dient daarbij getoetst te worden op basis van het aantal werkbare uren in de desbetreffende maand.


Voorbeeld
De maand januari 2024 kent 23 sv-dagen. Dat zijn 184 werkbare uren. Het wettelijk minimum uurloon vanaf 1 januari 2024 bedraagt € 13,27 (vanaf 21 jaar). Het minimum maandloon komt daarmee uit op 184 uur x € 13,27 = € 2.441,68.


Berekenen vast maandloon

Het blijft overigens mogelijk om met vaste maandlonen te werken. Daarbij dient uit te worden uitgegaan van het aantal werkbare dagen per kalenderjaar. In 2024 zijn dat 262 dagen. Bij een voltijds dienstverband wordt het dan 262 dagen x 8 uur = 2096 uur per jaar. Het aantal uur per
maand wordt berekend door 2096 uur te delen door 12 maanden. Dit betekent dat bij een voltijdsdienstverband in 2024 mag worden uitgegaan van een vast bedrag van (2096 / 12) x € 13,27 = € 2.317,83 per maand. In onderstaande loontabel voor niet rijdend personeel zijn deze vaste
maandbedragen blauw gearceerd.


Let op!
Sommige uurlonen in de loontabel voor niet-rijdend personeel liggen net boven het wettelijk minimum uurloon. Als er een vast maandloon wordt berekend op basis van de rekenmethodiek die normaal in de loontabellen wordt toegepast (uitgaande van 260 werkbare dagen per jaar en 173,33
uur per maand) kan het maandloon onder het maandloon op basis van het wettelijk minimum uurloon komen te liggen. In onderstaande tabel voor niet-rijdend personeel zijn de gecorrigeerde bedragen in groen weergegeven.
 

Voorbeeld
Het uurloon voor een administratief medewerker loontrede 0, met 4-12 maanden ervaring, bedraagt € 13,33 en ligt daarmee boven het wettelijk minimumuurloon. Bij een voltijds dienstverband van 40 uur zou deze medewerker op basis van de cao Zorgvervoer en Taxi recht hebben op
€ 2.311,18 per maand. Het vaste maandloon bij een voltijds dienstverband op basis van het wettelijk minimumuurloon bedraagt € 2.317,83. Daarom dient hier te worden uitgegaan van het vaste maandloon van € 2.317,83.

 

Loontabel 1-1-2024 niet-rijdend incl 4procent.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loontabel 1-1-2024 rijdend incl 4procent.jpg