20 augustus 2020

Sociaal Fonds Mobiliteit heeft, namens sociale partners, aan Panteia de opdracht gegeven om te onderzoeken wat de consequenties zijn (voor de rest van het jaar) als het zorgvervoer niet of in onvoldoende mate wordt doorbetaald in termen van werkgelegenheid, discontinuïteit van vervoer voor kwetsbaren uit de samenleving en verlies van kwaliteit. Het rapport is vandaag gepubliceerd.

De uitkomsten worden gebruikt in gesprekken met overheden en opdrachtgevers om er voor te zorgen dat de bedrijfstak de coronacrisis doorkomt. Zodat het zorgvervoer als onlosmakelijk onderdeel van de zorgketen ook na de crisis beschikbaar blijft voor de kwetsbare doelgroep die er van afhankelijk is.

> Download rapport


Aanpak

Het onderzoek richt zich op zorgvervoer in de taxisector. Het betreft het vervoer dat betaald wordt door onder andere de zorgverzekeraars, VWS en VNG. In het onderzoek is, om een beeld op te bouwen over de bedrijven die actief zijn in het zorgvervoer en de consequenties van het al dan niet doorbetalen van het zorgvervoer tijdens de coronacrisis, een online enquête uitgevoerd, en er zijn drie bedrijven bezocht.
 

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat 93% van de bedrijven, met de huidige regelingen (waarbij al deels doorbetaald wordt), moeite heeft om financieel overeind te blijven en de werkgelegenheid op peil te houden. Dit heeft direct consequenties voor de continuïteit van vervoer en de kwaliteit van het vervoer, ook als de volumes weer aantrekken. De werkgelegenheid is bij de respondenten al teruggelopen met 742 medewerkers (8% van het totaal) en het is zeer waarschijnlijk dat die nog verder daalt.

De kwaliteit van het vervoer is op twee manieren afgenomen. Ten eerste kunnen patiënten niet meer goed geholpen worden bij het in- en uitstappen doordat fysiek contact niet meer mogelijk is. Sinds 1 juli is het protocol hier wel op aangepast en verruimd, al is de regel nog steeds om het contact te beperken en afstand te houden. Het kan dus heel goed zo zijn dat bedrijven en chauffeurs nog steeds wat terughoudend zijn in het helpen van cliënten.  

Ten tweede kan de gewenste combinatiegraad niet altijd gehaald worden waardoor cliënten soms langer moeten wachten. Voor het merendeel van de bedrijven is een combinatie van regelingen nodig om financieel overeind te blijven. Voorbeelden zijn een continuïteitsbijdrage die door alle opdrachtgevers betaald wordt en die langer doorloopt, een regeling voor meerkosten vanwege solovervoer (of andere restricties waardoor er nog steeds een verminderde bezettingsgraad is), een NOW-3 regeling of kwijtschelding van belastingbetaling. Als dit niet goed wordt geregeld, gaat het ten koste van de werkgelegenheid, continuïteit en kwaliteit van de sector.