16 mei 2022

In de huidige cao Zorgvervoer en Taxi is bepaald dat met ingang van 1 maart 2022 het type dienst en de diensttijden vooraf kenbaar gemaakt moeten worden aan Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM). Om dit mogelijk te maken, moet SFM een online portaal inrichten.

Voorstudie: portaal op zijn vroegst pas in najaar gereed of later

Eerder heeft SFM aangegeven er naar te streven dit portaal rond 1 juli 2022 gereed te hebben. De afgelopen maanden heeft een inventarisatie plaatsgevonden, waarbij ook leveranciers van planningssoftware zijn betrokken. Een mogelijkheid kan zijn dat de informatie vanuit de planningssoftware automatisch aan SFM geleverd kan worden om zodoende de administratieve belasting voor ondernemers te minimaliseren. Deze voorstudie maakt duidelijk dat 1 juli geen haalbare datum is. Eerder wordt gedacht aan 1 oktober 2022, wellicht 1 januari 2023.

Aanlevering type dienst en diensttijden

Aangezien het portaal nog niet functioneel is, is er tot aan dat moment ook geen verplichting de type diensten en diensttijden voorafgaand aan een dienst aan SFM kenbaar te maken. Uiteraard dient u als werkgever dit wel aan uw werknemers kenbaar te maken en dienen de type diensten en diensttijden ook in uw administratie vastgelegd te worden. Zodat u tijdens een cao-controle de type diensten en diensttijden per werknemer inzichtelijk kunt maken, op basis waarvan de verloonde tijd is bepaald.

Gebruik planningssoftware

Om een gerichter beeld te krijgen in welke mate bedrijven gebruikmaken van planningssoftware en/of een apart roosterpakket, heeft SFM een enquête verstuurd naar de bedrijven.