15-03-2021

Maakt u gebruik van uitzendkrachten of op een andere manier van inhuur? Dan is het belangrijk dat u weet dat u niet meer dan 15% personeel mag inlenen van uitzenders en payrollers die niet onder de cao Taxivervoer vallen.

Gebeurt dat toch? Dan kunt u een flinke boete krijgen. De regeling is sinds 2019 van kracht en dreigt nu vaker tot boetes te leiden vanwege de kans op herhaling van de overtreding. De beperking van inhuur is bedoeld om verdere ‘uitholling’ van de collectieve regelingen, zoals Sociaal Fonds Mobiliteit en pensioen, tegen te gaan. Voor de duidelijkheid hebben we voor u een overzicht gemaakt waar u kunt nakijken welke uitzendbureaus wél onder de werkingssfeer van de cao Taxivervoer vallen.

 

Regel betreffende inhuur

Het inhuren van uitzendkrachten, het gebruik maken van zzp-chauffeurs zonder een eigen taxivergunning en het gebruik maken van proefplaatsingen is in de cao Taxivervoer gemaximeerd. Voor zover de inhuur niet onder de werkingssfeer van de cao valt, is deze – over een kalenderjaar bezien – gemaximeerd tot 15%.

Dit percentage wordt berekend door de kosten van ingeleend personeel dat niet rechtstreeks onder de werkingssfeer valt te delen door het totaal van het loon voor de Zorgverzekeringswet + de kosten van ingeleend personeel dat wel rechtstreeks onder de werkingssfeer valt + de kosten van ingeleend personeel dat niet rechtstreeks onder de werkingssfeer valt x 100%.

Het loon voor de Zorgverzekeringswet is exclusief loon uit vroegere dienstbetrekking en de kosten van ingeleend personeel zijn exclusief btw.

Onder inhuur wordt niet verstaan de werknemers die in het kader van social return bij de werkgever geplaatst worden, de directeur/grootaandeelhouder en werknemers die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen (bijvoorbeeld echtgenoten en familieleden). Deze kosten worden in het geheel niet meegenomen in de berekening.

De kosten voor de inhuur van zzp-chauffeurs wordt opgenomen onder de kosten van ingeleend personeel dat niet rechtstreeks onder de werkingssfeer valt.

Voor de kosten voor de inhuur die conform de regeling proefplaatsing van het UWV bij de werkgever te werk wordt gesteld, wordt een uurloon van
€ 16,- gehanteerd.

 

Uitzendkrachten

Van belang is vast te stellen, welke cao van toepassing is op de ingeleende uitzendkracht. Wordt de uitzendkracht ter beschikking gesteld door een uitzendbureau die onder de cao Taxivervoer valt?  Dan kan van dit uitzendbureau onbeperkt ingeleend worden en worden de kosten hiervan opgenomen onder de kosten van ingeleend personeel dat wel onder de werkingssfeer valt. Deze uitzendondernemingen worden apart op onze website vermeld. Deze uitzendbureaus worden ook door SFM gecontroleerd op naleving van de cao Taxivervoer, zijn de werknemer aangemeld bij het Bedrijfstakpensioenfonds Vervoer en wordt premie aan Sociaal Fonds Mobiliteit afgedragen.

Daarnaast zijn er ook uitzendkrachten die door de ABU cao worden gebonden. Op deze uitzendkrachten is de uitzend cao van toepassing, zijn de werknemers aangemeld bij de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten StiPP) en wordt premie afgedragen aan Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU). Voor deze uitzendkrachten geldt de beperkte inleen van 15% en worden de kosten daarvan opgenomen onder de kosten van ingeleend personeel dat niet onder de werkingssfeer valt.

Rekenvoorbeeld

De loonsom van de werkgever bedraagt € 150.000. Er wordt voor € 100.000 ingeleend van een uitzendbureau dat onder de werkingssfeer valt en € 50.000 van een uitzendbureau die niet onder de werkingssfeer valt. Daarnaast worden voor € 10.000 zzp-chauffeurs ingehuurd en wordt voor 100 uur gebruik gemaakt van proefplaatsingen (€ 1.600). De kosten van ingeleend personeel dat niet rechtstreeks onder de werkingssfeer valt, komen daarmee uit op € 50.000 +
€ 10.000 + € 1.600 = € 61.600. Het inleenpercentage komt daarmee uit op
€ 61.000 gedeeld door ( € 150.000 + € 100.000 + € 61.600 ) x 100% = 19,77%.

 

Bedrijfsoordeel

Wordt tijdens een onderzoek naar de naleving van de cao Taxivervoer een overtreding geconstateerd op de maximale inleen? Dan leidt dat direct tot een zeer ernstige overtreding en daarmee tot een bedrijfsoordeel Onvoldoende. Een bedrijfsoordeel Onvoldoende kan als gevolg hebben dat u wordt uitgesloten tot deelname aan aanbestedingen en in geval van TX-keur wordt uw keurmerk voor een jaar ingetrokken.

 

Boete overschrijding inleen

Wordt bij een volgend onderzoek naar de naleving van de cao Taxivervoer wederom een overtreding geconstateerd op de maximale inleen? Dan leidt dat niet alleen wederom tot een bedrijfsoordeel Onvoldoende, maar ook tot een boete. De boete bedraagt 10% over het bedrag van de overschrijding.

Terug naar het rekenvoorbeeld

Het bedrag wat maximaal ingeleend mag worden, bedraagt 15 / 85 x ( de loonsom + de kosten van het ingeleend personeel ) dat onder de werkingssfeer van de cao Taxivervoer valt. In dit geval dus 15 / 85 x ( € 150.000 + € 100.000 ) = € 44.117,65. De overschrijding bedraagt dus € 61.600 minus € 44.117,65 = € 17.482,35. De boete hierover van 10% komt dan uit op € 1,748,24.

 

Uitzendonderneming

Wilt u als uitzendonderneming weten of u onder de werkingssfeer van de cao Taxivervoer valt of op een deel van uw uitzendkrachten de cao Taxivervoer van toepassing is? Vul dan het stroomschema in.

 

Vergewisbepaling

Naast de maximale inleen dient u zich ervan te verzekeren dat aan de uitzendkrachten het juiste loon en overige vergoedingen en premies worden betaald. Daarnaast dient u zich ervan te verzekeren dat ten aanzien van uitzendkrachten de relevante wettelijke verplichtingen door het uitzendbureau worden nageleefd en dat de betaling van de van toepassing zijnde pensioenpremie plaatsvindt. U wordt geacht dit laatste te zijn nagekomen, indien u gebruik maakt van een bedrijf dat ingeschreven staat in het SFM-Register.

 

SFM-Register

Een bedrijf kan opgenomen worden in het SFM-register als het is ingeschreven in het Register Normering Arbeid en lid is van de ABU of NBBU.