Sociaal Fonds Mobiliteit Sociaal Fonds Mobiliteit, gevestigd aan Boschweg 2, 4105 DL Culemborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.sociaalfondsmobiliteit.nl

Boschweg 2
4105 DL Culemborg
Tel: 0345-478472

De heer O. Weterings is de Functionaris Gegevensbescherming van Sociaal Fonds Mobiliteit. Hij is te bereiken via o.weterings@sfmobiliteit.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sociaal Fonds Mobiliteit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft, toestemming heeft gegeven en/of omdat er verplicht gestelde (cao)onderzoeken worden uitgevoerd en/of andere door cao-partijen betrokken bij de cao Taxivervoer en de cao Sociaal Fonds Mobiliteit afgesproken regelingen worden uitgevoerd.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens m.b.t. gevolgde opleidingen, w.o. datum en tijdstippen
 • Handtekeningen
 • Werkgever
 • Functie
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens uit de loonadministratie, zoals loon- en dienstverbandgegevens, in- en uitdiensttredingsdata, werktijden- en verlofadministratie

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sociaal Fonds Mobiliteit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van verplicht gestelde (cao)onderzoeken
 • Het uitvoeren van door cao-partijen afgesproken regelingen
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Het via een website doorsturen van gegevens van sollicitanten naar werkgevers met een vacature
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Sociaal Fonds Mobiliteit analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
 • Sociaal Fonds Mobiliteit verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte. 
   

Sociaal Fonds Mobiliteit verwerkt uitsluitend persoonsgegevens gebaseerd op een wettelijke basis. Deze grondslag is vermeld in deze tabel.

Sociaal Fonds Mobiliteit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In deze tabel worden de gehanteerde bewaartermijnen aangegeven per categorie van persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Sociaal Fonds Mobiliteit verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sociaal Fonds Mobiliteit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sociaal Fonds Mobiliteit gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sociaal Fonds Mobiliteit gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sociaal Fonds Mobiliteit en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar o.weterings@sfmobiliteit.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Sociaal Fonds Mobiliteit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sociaal Fonds Mobiliteit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via o.weterings@sfmobiliteit.nl.