Sociaal Fonds Mobiliteit toetst of werkgevers zich aan de cao Zorgvervoer en Taxi houden. Daarom controleren wij elk taxibedrijf met personeel. Tijdens een onderzoek wordt de bedrijfsadministratie uitgebreid doorgenomen. En bekijkt een controleur of de werkgever zich wel houdt aan de afspraken die in de cao zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld over arbeidstijdbepaling en looninschalingen.

Wanneer controle?

Sociaal Fonds Mobiliteit controleert elk taxibedrijf dat personeel in dienst heeft minimaal één keer in de drie jaar. Afhankelijk van het predikaat van het bedrijf, zal het vaker of juist minder vaak gecontroleerd worden:

 • bedrijven die in de categorie “slecht” of “onvoldoende” scoren, worden één keer per jaar gecontroleerd.
 • bedrijven die in de categorie “voldoende” scoren, worden één keer per twee jaar gecontroleerd.
 • bedrijven die in de categorie “goed” scoren, worden één keer per drie jaar gecontroleerd of krijgen na twee jaar een quick scan.

 

Een controle kan schriftelijk. Maar werkgevers kiezen meestal voor een bezoek aan het bedrijf. Dit is een normaal periodiek onderzoek. Soms is er een bijzondere aanleiding voor een onderzoek. Bijvoorbeeld als een ondernemer het Taxikeurmerk heeft aangevraagd of wil inschrijven op een aanbesteding. Veel aanbestedende diensten eisen een bedrijfsoordeel 'voldoende'. Maar ook een klacht, bijvoorbeeld van een vakbond, kan aanleiding zijn voor een controle. Meer weten over het aanleidingsonderzoek? Lees verder bij Klachten

Verplichtingen voor werkgever

Bij de controles geldt een omgekeerde bewijslast. Dit houdt in dat de werkgever moet aantonen aan Sociaal Fonds Mobiliteit dat hij de cao naleeft. Ook is de werkgever verplicht om aan het onderzoek mee te werken. Doet hij dit niet? Dan kan hij een boete krijgen.

Bevoegdheden Sociaal Fonds Mobiliteit

De controlebevoegdheden van Sociaal Fonds Mobiliteit zijn opgenomen in een aparte cao-regeling: cao SFM (integrale tekst). Deze heeft een looptijd van drie jaar en gaat in per 1 januari 2024 en eindigt op 31 december 2026. De algemeen verbindend verklaring (avv) van de cao SFM wordt gepubliceerd in de Staatscourant. De huidige cao SFM is op 4 juni 2024 algemeen verbindend verklaard.

Bij bedrijven die niet zijn aangesloten bij KNV mogen wij alleen de cao Zorgvervoer en Taxi controleren wanneer deze algemeen verbindend is verklaard. U kunt op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de algemeen verbindend verklaarde cao's bekijken.

Controle in stappen

Bij een controle gaan we na of u zich aan de afspraken houdt die in de cao Zorgvervoer en Taxi staan. Elk bedrijf dat onder de werkingssfeer van de cao Zorgvervoer en Taxi valt, wordt tenminste eens in de drie jaar gecontroleerd. Het onderzoek richt zich op de administratie van de afgelopen twaalf maanden. Alleen voor de inleen van personeel kijken we naar het voorgaande kalenderjaar.

Aankondiging controle

U krijgt van ons een brief waarin staat dat wij uw onderneming gaan controleren. En op welke datum wij dit van plan zijn. Op het moment dat u deze datum bevestigt, is de afspraak definitief.  

Afspraak afzeggen

Het kan natuurlijk voorkomen dat u toch niet kunt op de afgesproken datum. Dan kunt u tot uiterlijk 14 dagen van tevoren de afspraak verzetten. Wijzigt u binnen 14 dagen de afspraak? Dan brengen wij administratiekosten in rekening. De hoogte van dit bedrag hangt af van de datum waarop u afzegt.

 • Zegt u tussen 13 en 8 dagen voor de afgesproken datum een controle af? 
  Dan brengen wij een bedrag van € 650 excl. BTW in rekening.
 • Zegt u 7 dagen of korter voor de afgesproken datum een controle af? 
  Dan brengen wij een bedrag van € 1.300 excl. BTW in rekening.


Controle ter plaatse

Een controleur komt op de afgesproken datum langs bij uw bedrijf of uw boekhouder. Na een kort introductiegesprek neemt de controleur een vragenlijst met u door. Deze vragen zijn bedoeld om een indruk te krijgen van uw administratie en hoe u deze heeft ingericht. Hierna gaat de controleur aan de slag. Als hij het onderzoek heeft afgerond, bespreekt hij met u op welke punten is afgeweken van de cao. U ontvangt de onderzoeksresultaten ook per brief.

Welke documenten heb ik nodig voor de controle?

In het document Administratie cao-controle  leest u precies welke papieren u nodig heeft voor de controle door Sociaal Fonds Mobiliteit. Op de werknemerslijst kunt u gegevens van uw personeel c.q. uitzendkrachten invullen. Deze informatie staat ook in de bevestigingsbrief die u krijgt thuisgestuurd.

Overtredingen

Soms stellen wij bij een controle een overtreding van een cao-bepaling vast. Bijvoorbeeld dat u te weinig loon heeft betaald. In zo’n geval moet u over de controleperiode het hele bedrag nabetalen en 10% extra. Het is een compensatie voor de werknemer die in het verleden te weinig ontvangen heeft. Bij ernstige overtredingen dient tot aan de voorgaande controleperiode nabetaald te worden.

Let op!
Vanaf 01-01-2019 is een boetebepaling in de Cao SFM opgenomen dat als een bedrijf achtereenvolgens voor de tweede keer de maximale inleen van 15% overschrijdt, een boete is verschuldigd van 10% van het (bruto) bedrag van de overschrijding van de toegestane inhuur van werknemers per kalenderjaar.


Naar de rechter

Soms verleent een bedrijf geen medewerking aan een controle. Bijvoorbeeld door bepaalde documenten achter te houden of correcties niet uit te willen voeren. In zo’n geval sommeert Sociaal Fonds Mobiliteit de werkgever om alsnog mee te werken. En om de gevraagde papieren te overhandigen. Doet het bedrijf dit niet? Dan wordt een forfaitaire schadevergoeding aangezegd. Geeft het bedrijf ook hier geen gehoor aan? Dan schakelen we de rechter in. Die vragen we om het bedrijf tot medewerking te veroordelen. En om de opgelopen forfaitaire schadevergoeding toe te wijzen. 

Kernbepalingen

Sociaal Fonds Mobiliteit ziet toe op een goede arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer. Daarom controleren wij of cao-bepalingen wel worden nageleefd. Hiermee voorkomen we oneerlijke concurrentie tussen taxibedrijven. En garanderen we werknemers het inkomen waarop zij recht hebben.

Werkgevers en werknemers zijn verplicht zich aan deze bepalingen te houden. Eventuele onderlinge afspraken die hiervan afwijken, gelden bij een controle niet. 
Sociaal Fonds Mobiliteit controleert taxibedrijven of zij de volgende cao-afspraken naleven:

 1. uitbetaling van het functieloon, inclusief de inschaling en/of toepassing van de juiste loontrede;
 2. toepassing van de arbeidstijdbepalingen;
 3. procedure bij schadeverhaal;
 4. uitbetaling van de vakantietoeslag;
 5. uitbetaling van de onregelmatigheidstoeslag;
 6. uitbetaling van de overige toeslagen;
 7. vergoeding van de meer- en overuren;
 8. toekenning van het geldende aantal vakantiedagen;
 9. toekenning van vervangende vrije dagen;
 10. inning en afdracht aan het sociaal fonds;
 11. inning en afdracht aan het pensioenfonds;
 12. het voeren van een deugdelijke en inzichtelijke administratie ter controle van de vorige punten;
 13. toepassing van loondoorbetaling bij ziekte en van wachtdagen bij ziekmeldingen;
 14. registratie van het personeel bij Sociaal Fonds Mobiliteit (in verband met de voor AVV benodigde gegevens);
 15. toepassing van de NEN-regeling en het percentage van de loonsom voor ingehuurde medewerkers dat niet onder de werkingssfeer van de cao Zorgvervoer en Taxi of de cao SFM valt;
 16. Arbeidstijdenbesluit vervoer voor taxichauffeurs (per 1 januari 2017).


Sociaal Fonds Mobiliteit controleert bij een onderzoek in het bijzonder op deze punten. Dit zijn kernbepalingen uit de cao die een waarde in geld hebben of te maken hebben met tijdigheid. 

Uitvraag onder werknemers

Soms vermoeden wij dat een ondernemer een van de kernbepalingen overtreedt, maar blijkt dit niet uit de bedrijfsadministratie. In zo’n geval doet Sociaal Fonds Mobiliteit een uitvraag onder werknemers. Werknemers krijgen een brief met daarin een of meer vragen over de situatie op de werkvloer. Bevestigt een werknemer dat er sprake is van een overtreding? Dan vraagt Sociaal Fonds Mobiliteit de ondernemer om een nabetaling. Hier komt een toeslag van 10% bovenop. De nabetaling en toeslag gaan naar de werknemer die de melding heeft gedaan. 

Kosten cao-controle

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben afgesproken dat taxibedrijven in een aantal gevallen voor cao-controles moeten betalen. Dit komt voort uit het principe ‘de vervuiler betaalt’. Er zijn vier varianten waarbij Sociaal Fonds Mobiliteit een factuur stuurt voor de cao-controle. Hieronder vindt u een overzicht.

 1. Bedrijfsoordeel 'onvoldoende'
  Bedrijven die bij de laatst afgesloten cao-controle het bedrijfsoordeel 'onvoldoende' kregen, gaan de eerstvolgende controle betalen volgens onderstaande staffel. Zij ontvangen de factuur bij de aankondiging van de cao-controle.

 2. Bedrijfsoordeel 'voldoende met 1 of 2 ernstige overtredingen'
  Bedrijven die bij de laatst afgesloten cao-controle het bedrijfsoordeel 'voldoende' kregen met 1 of 2 ernstige overtredingen, gaan de eerstvolgende cao-controle betalen als op dezelfde kernbepalingen opnieuw een ernstige of zeer ernstige overtreding plaatsvindt. Deze herhaling van dezelfde overtreding leidt tot de kwalificatie 'zeer ernstig' en daarmee krijgt een bedrijf het bedrijfsoordeel 'onvoldoende'. Sociaal Fonds Mobiliteit verstuurt de factuur bij afgifte van het bedrijfsoordeel. Begaat een bedrijf niet op dezelfde maar op andere kernbepalingen één of meer ernstige overtredingen? Dan hoeft de cao-controle niet betaald te worden.

 3. Hercontroles
  Werkgevers kunnen een hercontrole aanvragen als zij over het bedrijfsoordeel 'onvoldoende' beschikken en de werkgever versneld het bedrijfsoordeel 'voldoende' nodig heeft. Een hercontrole kan worden ingepland voor zover het vorige onderzoek is afgerond. Deze afspraak kan zes maanden na afgifte van het bedrijfsoordeel worden gepland. Sociaal Fonds Mobiliteit verstuurt de factuur bij de aankondiging van de cao-controle. Het bedrijfsoordeel wordt afgegeven zodra de factuur voldaan is. 

 4. Bedrijfsoordeel voor bedrijven die niet onder de werkingssfeer vallen
  Het komt incidenteel voor dat een bedrijf voor TX-Keur een bedrijfsoordeel nodig heeft, maar niet onder de werkingssfeer van de cao Zorgvervoer en Taxi valt. Deze bedrijven ontvangen de factuur bij de aankondiging van de cao-controle. De factuur dient voldaan te zijn voordat de afspraak plaatsvindt. Het bedrijfsoordeel wordt afgegeven zodra de eventuele correcties zijn verwerkt.

Bedragen

Het factuurbedrag wordt bepaald aan de hand van het aantal werknemers in het taxivervoer op basis van onderstaande staffel.

 

 Aantal dienstverbanden  Bedrag excl. BTW
 1-9  € 960
 10-49  € 1440
 50-99  € 1920
 100-199  € 2400
 200-499  € 3360
 500-999  € 4800
 >1000  € 6240

Voorbeeldformulieren

Pakt u ook graag de zaken efficiënt aan? Dan vindt u hier een overzicht met formulieren en voorbeeldcontracten die u naar wens aan kunt passen.
 

Formulieren

 

Arbeidscontracten

De cao Zorgvervoer en Taxi verplicht werkgevers een schriftelijke arbeidsovereenkomst met werknemers af te sluiten. U kunt hiervoor een aantal modelcontracten gebruiken.

Deze modelcontracten zijn opgenomen in het boekje ‘Taxibranche en arbeidsrecht: weet hoe het werkt’. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe versie waardoor de modelcontracten nog niet beschikbaar zijn. Een update volgt zodra het nieuwe boekje gereed is.