Naast normale controles voeren wij ook klachtenonderzoeken uit. Bijvoorbeeld als we een klacht ontvangen van een vakbond over iets dat voor heel de taxibranche belangrijk is. Klachten die alleen in het belang zijn van een persoon, nemen wij niet in behandeling.

Ik heb een klacht over mijn werkgever. Bij wie kan ik terecht?

U kunt alleen met een klacht over uw werkgever bij Sociaal Fonds Mobiliteit terecht als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Uw werkgever overtreedt een cao-bepaling die in onze kernbepalingen staat. 
  • Uw werkgever benadeelt hiermee meerdere werknemers.
  • U kunt uw klacht onderbouwen en heeft documenten die de overtreding aantonen. Gaat het om een overtreding van de loonsinschaling dan zijn dit bijvoorbeeld salarisstroken en diploma’s.
     

Voldoet u aan deze voorwaarden?

Neem dan contact met ons op. Gebruik hiervoor het klachtenformulier. U krijgt een ontvangstbevestiging zodra uw klacht binnen is. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden?

Ga dan naar uw vakbond of werknemersorganisatie.

Werkwijze klachtenonderzoek

In dit onderzoek controleert Sociaal Fonds Mobiliteit nog steeds op alle kernbepalingen, net zoals bij een regulier cao-onderzoek. De kernbepaling (het onderwerp) waarop de klacht betrekking heeft, wordt nu echter integraal gecontroleerd in plaats van steekproefsgewijs.

Wat betekent een integrale controle?

Dat betekent dat er geen steekproef wordt genomen maar dat alle personeelsleden op de betreffende kernbepaling worden gecontroleerd. Een steekproef zou namelijk a-select (willekeurig) moeten zijn. Maar als je gericht de klachten onderzoekt is dat niet meer willekeurig. Voor een juist beeld is dan een onderzoek naar alle medewerkers noodzakelijk. Op basis van een klachtenonderzoek wordt een nieuw bedrijfsoordeel afgegeven.

Leidt iedere klacht tot een klachtenonderzoek?

Nee, een klacht moet altijd onderbouwd zijn en betrekking hebben op meerdere personen omdat Sociaal Fonds Mobiliteit niet aan individuele belangenbehartiging doet. Voordat de klacht wordt ingediend moet de klager de zaak met het desbetreffende bedrijf hebben besproken. Als de klacht dan niet is opgelost en de klacht wordt vervolgens ook door Sociaal Fonds Mobiliteit gegrond verklaard dan zal Sociaal Fonds Mobiliteit een klachtenonderzoek starten.

Kan een klachtenonderzoek snel uitgevoerd worden?

Aangezien ook de controleperiode hetzelfde is als bij een regulier onderzoek (twaalf maanden) is er een kans dat het lang duurt voordat er een klachtenonderzoek kan worden opgestart. Er moeten namelijk minimaal twaalf maanden na het laatste cao-onderzoek zijn verstreken.

Privacy

Het bedrijf waarover u een klacht heeft ingediend, heeft recht op privacy. Wij kunnen u daarom niet meer informatie geven over de verdere behandeling van uw klacht.