Een overzicht van alle overtredingen waarvoor bedrijven een boete opgelegd krijgen, zoals afgesproken in de cao Zorgvervoer en Taxi en cao SFM.

Boetebepaling 15% inleenbepaling

Vanaf 01-01-2019 is de boetebepaling 15% inleenbepaling in de Cao SFM opgenomen. Als een bedrijf achtereenvolgens voor de tweede keer (recidive) de maximale inleen van 15% overschrijdt, is het bedrijf een boete verschuldigd van 10% van het (bruto) bedrag van de overschrijding van de toegestane inhuur van werknemers per kalenderjaar.

Tekst uit de cao SFM:

Boetebepaling 15% inleenbepaling

De werkgever mag, per kalenderjaar gerekend, niet meer dan 15% van het vigerende loon voor de Zorgverzekeringswet, uitgezonderd loon uit vroegere dienstbetrekking aanwenden voor de inhuur van werknemers die niet onder de werkingssfeer van deze CAO vallen.

Het voornoemde percentage wordt als volgt berekend:

Kosten ingeleend personeel niet rechtstreeks vallend onder de werkingssfeer ex. BTW gedeeld door:

Loon voor de Zorgverzekeringswet, uitgezonderd loon uit vroegere dienstbetrekking + kosten ingeleend personeel rechtstreeks vallend onder werkingssfeer ex. BTW + kosten ingeleend personeel niet rechtstreeks vallend onder de werkingssfeer ex. BTW.

Indien bij een direct opvolgende controle door SFM opnieuw wordt geconstateerd dat voorgaande wordt overtreden, verbeurt de werkgever een boete aan SFM zijnde 10% van het (bruto) bedrag van de overschrijding van de toegestane inhuur van werknemers per kalenderjaar.

>> Met deze rekentool (Excel) kunt u de maximaal toegestane inleen en de berekening van de boete bij overschrijding berekenen.

 

Overige boetebepalingen

  • Binnen 7/14 dagen afzeggen/verzetten van een controle.
  • Als de stukken niet volledig of niet aansluitend klaar liggen, kan de controle worden verdaagd en kunnen voor het vervolg van het onderzoek kosten in rekening worden gebracht.
  • Voor een spoedonderzoek kan een rekening van € 600 in rekening worden gebracht als dit onderzoek binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek plaats moet vinden.
  • Nieuw onderzoek na eerder een Onvoldoende bedrijfsoordeel behaald te hebben.
  • Herstelcontrole n.a.v. een Onvoldoende bedrijfsoordeel (na 6 maanden).
  • Forfaitaire schadevergoeding bij onvoldoende medewerking aan het onderzoek verlenen.
  • 10% extra nabetaling aan de werknemer.
  • Boetebepaling OPOV.