Inschaling en loonsverhoging

 

Het leven wordt ieder jaar duurder. Gelukkig kent de cao Zorgvervoer en Taxi een jaarlijkse tredeverhoging, waardoor je salaris ieder jaar stijgt. Daarnaast vindt veelal ook een jaarlijkse loonsverhoging plaats. Maar wat gebeurt er met je salaris als je van werkgever wisselt? 

Als je zelf bij een ander taxibedrijf solliciteert, kun je zelf over je salaris onderhandelen. Het kan zijn dat je weer hetzelfde salaris afspreekt, maar misschien zit er wel een verhoging in. Maar minder kan natuurlijk ook, zo lang het maar minimaal het laagste loon is wat binnen de cao Zorgvervoer en Taxi is toegestaan. 

Het kan ook zijn dat je min of meer bij dezelfde werkgever blijft. In de cao Zorgvervoer en Taxi wordt gesproken van opvolgend werkgever. Bijvoorbeeld dat je via je uitzendbureau rechtstreeks in dienst komt bij je werkgever. In dat geval wordt je salaris bepaald op basis van je ervaringsjaren, het aantal jaren dat je al werkzaam bent in de taxibranche. Meestal komt dat erop neer, dat je weer hetzelfde salaris ontvangt. 

Of misschien gaat het vervoerscontract waarvoor je rijdt, over naar een andere werkgever. Verhuis je mee naar die nieuwe werkgever, dan verhuist je salaris ook mee. Je ontvangt dan weer precies hetzelfde salaris.

> Meer informatie lees je in de cao Zorgvervoer en Taxi

Ziekengeld

 

Het kan iedereen overkomen. Je bent ziek en niet in staat te werken. Maar hoe zit het met je salaris? Krijg je wel doorbetaald? Gelukkig is in de cao Zorgvervoer en Taxi daar een en ander voor geregeld. 

Op basis van je gemiddeld aantal gewerkte uren krijg je een deel van je salaris in de vorm van ziekengeld betaald. Je werkgever kan je eerste ziektedag wel als een wachtdag behandelen. Dat houdt in dat je die dag niet betaald krijgt of je zet daar zelf een vakantiedag voor in. 

> Meer informatie lees je in de cao Zorgvervoer en Taxi

Toeslagen

(Geüpdatet op 31 oktober 2023).

 

De cao Zorgvervoer en Taxi kent een aantal toeslagen. Op bepaalde momenten krijg je extra betaald of kan je kiezen voor 'tijd voor tijd'.

Als je op een feestdag werkt, kun je kiezen voor een vervangende vrije dag of 200% uitbetaald te worden. Rij je een rit die onder het openbaar vervoer valt, dan krijg je een toeslag op je loon. Werk je daarnaast ’s avonds of in het weekend in het OV, dan ontvang je daarbovenop nog een onregelmatigheidstoeslag. Werk je als chauffeur voor een huisartsenpost, dan ontvang je naast je reguliere loon ook nog een toeslag.

> Meer informatie lees je in de cao Zorgvervoer en Taxi

Meeruren

 

Het kan voorkomen dat je op een dag langer moet werken dan gepland. En soms zijn er extra dagen dat je gevraagd wordt te komen werken.

Alle uren die je meer werkt dan die je in je arbeidsovereenkomst bent overeengekomen worden betaald. Je kunt kiezen deze uren uit te laten betalen of in tijd te sparen. Maar let op, je mag maar maximaal 60 gespaarde uren meenemen naar het volgende jaar. De uren daarboven worden aan het einde van het jaar aan je uitbetaald.

> Meer informatie lees je in de cao Zorgvervoer en Taxi

Vakantie en verlof

 

Je hebt minimaal recht op 23 vakantiedagen per jaar als je fulltime werkt. Werk je parttime? Dan worden je vakantiedagen naar rato berekend.

Neem je bijvoorbeeld een week vrij, dan word je gewoon doorbetaald. Over extra gewerkte uren bouw je ook vakantie op. Je werkgever verstrekt een overzicht van je opgebouwde en opgenomen verlof of vermeldt dit op je loonstrook.

> Meer informatie lees je in de cao Zorgvervoer en Taxi

Standplaats

 

Vanaf wanneer word je nu betaald als je een dienst hebt? Je wordt altijd betaald vanaf een standplaats.

Je hebt minimaal 2 standplaatsen: je huisadres en het adres van je werkgever. Eindigt je dienst niet op een standplaats en moet je van daaruit bijvoorbeeld nog naar huis, dan word je betaald tot het moment je weer thuis bent.

> Meer informatie lees je in de cao Zorgvervoer en Taxi

Onderbrekingen

(Van toepassing in de cao Zorgvervoer en Taxi van 01-01-2019 tot 01-03-2022).

 

Je hoeft niet heel de dag achter elkaar te werken. Zeker bij een drukke dag ben je toe aan een pauze. In de cao wordt dit een Onderbreking genoemd.

Een onderbreking duurt minimaal 15 minuten. Tijdens een dienst kan je werkgever maximaal 6 Onderbrekingen opleggen die totaal maximaal 1,5 uur duren. Dit maximum geldt alleen voor Onderbrekingen buiten je standplaats. Op standplaats gelden geen beperkingen. Je standplaats is bijvoorbeeld je huisadres of het adres waar je werkgever is gevestigd. Wil je werkgever dat je na je Onderbreking weer gaat rijden, dan moet je werkgever voorafgaand aan de Onderbreking aan je doorgeven hoe laat je weer moet beginnen.

> Meer informatie lees je in de cao Zorgvervoer en Taxi

Atb-v

 

Werk je langer dan 5,5 uur op een dag, dan heb je recht op een pauze van minimaal 15 minuten.

Je mag de dienst niet beginnen of eindigen met een pauze. Daarnaast moet je minimaal 10 uur rust hebben tussen twee diensten door. In iedere periode van 2 weken mag dat minimaal 8 uur zijn. Tenslotte moet je in iedere periode van twee weken minimaal drie dagen van 24 uur rust hebben.

> Meer informatie lees je in de cao Zorgvervoer en Taxi

Pensioen

 

Iedereen bouwt pensioen op over zijn gewerkte uren. Ook een oproepkracht die heel weinig uren per maand werkt. Als je stopt met werken bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, ontvang je dus ook pensioen.

Zowel de werkgever als de werknemer betalen hier premie voor. Jaarlijks krijg je van het pensioenfonds een overzicht hoeveel pensioen je al hebt opgebouwd en hoeveel pensioen je kunt verwachten op de einddatum.

> Meer informatie lees je in de cao Zorgvervoer en Taxi

OPOV-regeling

 

De regeling Overgang Personeel bij Overgang Vervoerscontracten (OPOV) is van toepassing op openbaar gepubliceerde aanbestedingen van een vervoerscontract. Sociaal Fonds Mobiliteit houdt toezicht op een correcte uitvoering van de regeling.
 

> Meer informatie lees je in de cao Zorgvervoer en Taxi

OPBC-regeling

 

De regeling Overgang Personeel Bij Contractwisseling (OPBC) is van toepassing op vervoerscontracten, welke het gevolg zijn van een openbaar gepubliceerde aanbesteding, die tussentijds eindigen of beëindigd worden waarbij een andere vervoerder het vervoer overneemt. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld  voor doen op het moment dat een opdrachtgever de samenwerking met een contracthouder tussentijds beëindigd of contracthouder en onderaannemer de samenwerking opzeggen. Sociaal Fonds Mobiliteit houdt toezicht op een correcte uitvoering van de regeling. 

> Meer informatie lees je in de cao Zorgvervoer en Taxi

RBF-regeling

 

De Regeling Bij Faillissementen is van toepassing op vervoerscontracten waarop de OPOV-regeling van toepassing is geweest, welke als gevolg van een faillissementssituatie van contractpartij of vervoerder, geheel of gedeeltelijk, overgaan naar een andere vervoerder.

> Meer informatie lees je in de cao Zorgvervoer en Taxi

Maxflex-regeling

 

Als chauffeur kun je een dag werken op basis van een maxflex-regeling of een dienstblokken-regeling. Altijd maar één soort regeling per dag. Je werkgever moet het type dienst voorafgaand aan je dienst kenbaar maken.

Bij een maxflex-regeling moet ook de begin- en eindtijd van de dienst voorafgaand aan de dienst bekend zijn. Er geldt geen minimale duur van de dienst.

De dienst kan onderbroken worden door één of meerdere onbetaalde perioden, waarin de werknemer daadwerkelijk niet ter beschikking heeft gestaan. Het daadwerkelijk niet ter beschikking staan, is maximaal 12,5% van de diensttijd per betalingsperiode gebaseerd op de afwijkingen op basis van de Boordcomputer Taxi (BCT). Het niet ter beschikking staan kent geen minimale duur en geen maximaal aantal. De verloonde tijd is gebaseerd op de afwijkingen op basis van de BCT. Bekijk ook de video over de dienstblokken-regeling.

> Meer informatie lees je in de cao Zorgvervoer en Taxi

Dienstblokken

 

Als chauffeur kun je een dag werken op basis van een dienstblokkenregeling of een maxflexregeling. Altijd maar één soort regeling per dag. Je werkgever moet het type dienst voorafgaand aan je dienst kenbaar maken.

Bij een blokkendienst moeten ook alle begin- en eindtijden van de afzonderlijke dienstblokken voorafgaand aan de dienst bekend zijn. Binnen de dienstblokkenregeling zijn 2 varianten.

Afhankelijk of je een arbeidsovereenkomst hebt met niet meer dan 28 uur per week of een arbeidsovereenkomst met meer dan 28 uur per week. Soms kan een extra blok toegevoegd worden of komen te vervallen. Daarnaast geldt een minimale duur van de blokken en moet er een minimale duur tussen 2 blokken zitten. Ook kan een dienstblokkenregeling tot een maxflexregeling leiden. De verloonde tijd is gebaseerd op de afwijkingen op basis van de BCT. Bekijk ook de video over de maxflex-regeling.

> Meer informatie lees je in de cao Zorgvervoer en Taxi