De definitie van de verloonde tijd verandert per 1 maart 2022. Niet-betaalde onderbrekingen zijn dan verleden tijd. In plaats daarvan worden taxichauffeurs in een dienst zonder blokken betaald voor alle tijd waarin zij beschikbaar zijn voor werk.

Werkgevers moeten in het SFM-portaal in ieder geval één dag van tevoren aangeven in wat voor dienst en op welke de tijdstippen chauffeurs zijn ingeroosterd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen maxflex en dienstblokken.

In onderstaande video legt Henk van Gelderen de nieuwe regels op hoofdlijnen uit.

 

Bekijk ook onderstaande presentatie waarin de toepassing van de dienstblokken en MaxFlex nader wordt uitgelegd. (De video duurt ca. 18 minuten).

Let op! Abusievelijk wordt in deze video melding gemaakt van het feit dat werkgever uiterlijk tot 23.59 uur daags voorafgaand, het diensttype en diensttijden aan de werknemer moet doorgeven. Dit is onjuist. Daar gelden andere wettelijke regels voor.
De 23.59 bepaling is van toepassing op het doorgeven van de type dienst en diensttijden van bedrijf (werkgever) naar SFM (en dus niet naar de werknemer) in het nog te ontwikkelen portaal.

 

Verloonde tijd

De wijzigingen kunt u teruglezen in artikel 2.1.5 t/m 2.1.9 en 2.1.15  van de nieuwe cao.

In het kort komt het erop neer dat er vanaf 1 maart twee type diensten zijn:

 1. MaxFlex of
 2. Dienstblokken

Werknemer kan dus niet op één dag in diensten én in dienstblokken werken. Het type dienst en de tijden dienen daags vooraf aan SFM kenbaar te worden gemaakt via een portaal. Dit portaal is nog niet ontwikkeld. Tot het moment dat dit portaal in bedrijf wordt genomen hoeven bedrijven de type dienst en de diensttijden niet vooraf door te geven aan SFM maar moet dit wel uit de administratie blijken. 

Kiest u voor MaxFlex dan dient u als werkgever:

 • vooraf aan werknemer de aanvangstijd van de MaxFlex dienst kenbaar te maken.
 • Er wordt van uit gegaan dat een werknemer op een dienst maximaal 12,5% van de tijd niet ter beschikking van de werkgever staat (onbetaalde periode).
 • Eventuele overschrijding van het percentage van 12,5% wordt berekend als een gemiddelde over een betalingsperiode, gebaseerd op de afwijkingen op basis van de BCT gegevens.
 • Het betreft een forfaitair percentage.

 

Kiest u voor dienstblokken dan dient u 100% van de diensttijd te verlonen maar kunt u meerdere dienstblokken per dag geven. Dit is afhankelijk van de omvang van het arbeidscontract.

Voor contracten van 0 tot en met 28 uur per week geldt:

 • Werkgever maakt vooraf aan werknemer begin- en eindtijden van de dienstblokken kenbaar.
 • Maximaal 4 dienstblokken per dag.
 • Alle tijd binnen een dienstblok is te verlonen tijd; van de begin- en/of eindtijd kan afgeweken worden, op basis van de BCT-gegevens; er kunnen géén onbetaalde pauzes in een dienstblok zitten.
 • Extra dienstblok alleen met toestemming werknemer (maximaal aantal dienstblokken blijft altijd 4).
 • Een dienstblok duurt minimaal 1 uur; is het korter, dan moet toch 1 uur betaald worden.
 • Tussen 2 dienstblokken zit minimaal 15 minuten (is tijd dat werknemer niet ter beschikking staat); is het minder dan 15 minuten dan wordt de tijd tussen 2 dienstblokken volledig doorbetaald.
 • Toch meer dan 4 dienstblokken geweest, dan automatisch MaxFlex dienst.

 

Voor arbeidscontracten groter dan 28 uur per week geldt:

 • Werkgever maakt aan werknemer begin- en eindtijden van de dienstblokken kenbaar.
 • Altijd 2 dienstblokken per dag; één dienstblok mag dus niet, méér dan twee ook niet.
 • Alle tijd binnen een dienstblok is te verlonen tijd; van de begin- en/of eindtijd kan afgeweken worden, op basis van de BCT-gegevens; er kunnen géén onbetaalde pauzes in een dienstblok zitten.
 • De duur van de dienstblokken samen op 1 dag is minimaal 7 uur; bepalend voor de verloning zijn de begin- en eindtijden die blijken uit de BCT gegevens.
 • Tussen de dienstblokken zit minimaal 2 uur (is tijd dat werknemer niet ter beschikking staat); is het minder dan 2 uur dan wordt de tijd tussen de 2 dienstblokken volledig doorbetaald.
 • Toch meer dan 2 dienstblokken geweest, dan automatisch MaxFlex dienst met een minimum van 7 uur.


 

Artikel 2.1.15 Arbeidstijdadministratie van de werkgever 

De werkgever dient een inzichtelijke en deugdelijke administratie te voeren van de dagelijkse arbeidstijd van de werknemer. Uit deze administratie kan worden afgeleid op welke tijdstippen de dienst begint, eindigt en wordt onderbroken in die zin dat de werknemer niet ter beschikking van de werkgever staat. 

Werkgever verstrekt aan werknemer per betalingsperiode een overzicht van de uren die werknemer heeft gewerkt. De werkgever maakt per betalingsperiode op dagniveau inzichtelijk wat de verloonde tijd is geweest, of er gebruik is gemaakt van de maxflex-regeling of van dienstblokken en of er correcties zijn doorgevoerd. Het inzichtelijk maken kan via een chauffeursportaal (digitaal) en/of schriftelijk.

 


Disclaimer: aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De formele cao tekst is bindend en leidend.