Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking met ingang van 1 januari 2023 en eindigt op 30 juni 2024.

Wanneer geen van de partijen uiterlijk 3 maanden voor het einde van deze overeenkomst schriftelijk aan de wederpartij te kennen heeft gegeven, dat zij deze overeenkomst niet wenst te verlengen, wordt de overeenkomst geacht stilzwijgend voor de tijd van maximaal 1 jaar te zijn verlengd. Deze wijze van verlenging geldt voor elke periode van maximaal 1 jaar.

In het geval dat één van de partijen uiterlijk 3 maanden voor het einde van deze overeenkomst bij aangetekend schrijven aan de wederpartij te kennen heeft gegeven, dat zij deze overeenkomst niet wenst te verlengen, verplichten de partijen zich in overleg te treden, teneinde een nieuwe CAO aan te gaan.