Dit is de CAO Zorgvervoer en Taxi.

  • Overal waar in deze CAO ‘hij’ en werkgever/werknemer staat, kunt u ook ‘zij’ en werkgeefster/werkneemster lezen.
  • Alle in deze CAO genoemde bedragen zijn bruto, tenzij anders vermeld.
  • Deze CAO wordt aangemerkt als een minimum cao.

Alle rechten voorbehouden

Behoudens de door de auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of op welke wijze dan ook openbaar worden gemaakt, zonder uitdrukkelijke toestemming van CAO-partijen.