Sociaal Fonds Mobiliteit wordt gefinancierd uit de bijdragen van werkgevers en werknemers. Zij dragen premies af, zoals afgesproken in de cao taxivervoer. Sociaal Fonds Mobiliteit is verantwoordelijk voor de inning van de SFM-premie. De hoogte en de verdeling van de premie is vastgelegd in de cao SFM.

In de eerste helft van 2024 bedraagt de premie 0%. Dit komt doordat cao-partijen begin van dit jaar nog geen akkoord hadden over een nieuwe cao SFM. In maart 2024 werd dit akkoord alsnog bereikt.

De premie wordt daarom dit jaar geïnd vanaf 1 juli t/m 31 december 2024. De premie is vastgesteld op 2,05% en bestaat uit een werkgeversdeel (0,97%) en een werknemersdeel (1,08%).

De werkgever draagt de totale premie aan Sociaal Fonds Mobiliteit af. Hoeveel premie de werkgever moet betalen, bepaalt Sociaal Fonds Mobiliteit aan de hand van de verzamelloonstaat. De werkgever krijgt hierover in mei bericht.