Sociaal Fonds Mobiliteit wordt gefinancierd uit de bijdragen van werkgevers en werknemers. Zij dragen premies af, zoals afgesproken in de cao taxivervoer. Sociaal Fonds Mobiliteit is verantwoordelijk voor de inning van de SFM-premie. De hoogte en de verdeling van de premie is vastgelegd in de cao SFM.

In de eerste helft van 2023 bedraagt de premie 0,95%. De premie bestaat uit een werkgeversdeel (0,45%) en een werknemersdeel (0,50%). De premie wordt geïnd vanaf 1 januari t/m 30 juni 2023. 

In de tweede helft van 2023 is de premie gewijzigd omdat cao-partijen nog geen akkoord hadden over verlenging van de cao SFM. Inmiddels hebben zij wel een akkoord bereikt. Dit leidt ertoe dat over de maanden juli t/m oktober geen premie wordt geheven en over de maanden november en december wel. De premie bedraagt voor dit tijdvak 2,85%. En bestaat uit een werkgeversdeel (1,35%) en een werknemersdeel (1,50%). Er hoeven dit jaar geen maandelijkse premies meer te worden betaald aan Sociaal Fonds Mobiliteit (november en december), want de premie zal worden verrekend met de opgave voor de verzamelloonstaat aan het begin van 2024.

De werkgever draagt de totale premie aan Sociaal Fonds Mobiliteit af. Hoeveel premie de werkgever moet betalen, bepaalt Sociaal Fonds Mobiliteit aan de hand van de verzamelloonstaat. De werkgever krijgt hierover bericht.

De cao SFM loopt af per 31 december 2023. Cao-partijen hebben nog geen akkoord over verlenging van deze cao. Dit betekent dat bedrijven vanaf
1 januari 2024 geen premie verschuldigd zijn aan SFM en dus geen nota's ontvangen.