In de cao SFM is de hoogte en de verdeling van de premies voor Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM) geregeld.  Vanaf 1 januari 2024 is er geen nieuwe cao SFM voor de zorgvervoer- en taxibranche. De cao partijen (KNV, FNV en CNV) hebben hierover nog geen akkoord bereikt. Daarom wordt er vooralsnog geen premie geïnd over 2024.

De premie die u in 2023 heeft betaald was gebaseerd op een voorlopige schatting. In de periode van juli t/m november was er deels geen premiegrondslag. De laatste cao SFM gold voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2023 en deze was algemeen verbindend verklaard per 15 november 2023. Dit heeft gevolgen voor de premiepercentages en de berekening van de SFM-premie.
 

Definitieve berekening SFM-premie

Om uw definitieve premiebedrag te bepalen ontvangt u begin januari een e-mail van ons met het verzoek om uw verzamelloonstaat aan te leveren. U kunt daarbij kiezen uit optie 1 of optie 2. Mocht uw salarispakket het aanleveren van twee verzamelloonstaten (optie 1) niet ondersteunen, dan is het ook mogelijk om één verzamelloonstaat aan te leveren (optie 2). 

Optie 1: Januari t/m juni én november t/m december 2023
  • U levert meerdere verzamelloonstaten aan.
  • KNV-leden: De premie wordt berekend over het tijdvak januari t/m juni (0,95%) en november  t/m december (2,85%).
  • Niet KNV-leden: De premie wordt berekend over het tijdvak januari t/m juni (0,95%) en november  t/m december (2,15%).
     
Optie 2: Januari t/m december 2023
  • U levert één verzamelloonstaat over het hele jaar aan.
  • KNV-leden: De premie wordt berekend over het tijdvak januari t/m december (0,95%).
  • Niet KNV-leden: De premie wordt berekend over het tijdvak januari t/m juni (0,95%)  en 1 november  t/m 31 december (2,15%). De gemiddelde premie over het hele jaar bedraagt 0,84%.


Voor vragen kunt u ons mailen via premie@sfmobiliteit.nl of bellen naar 0345 - 478 486. 
 

Premiepercentages
 

 Periode  Werknemersdeel  Werkgeversdeel  Totaal
 januari 2024 - ? 0% 0% 0%
 november - december 2023 1,50% 1,35% 2,85%
 juli - oktober 2023  0%  0%  0%
 januari - juni 2023  0,50%  0,45%  0,95%


Als grondslag voor de SFM-premie gebruiken wij het Zvw-loon. Dit is kolom 12 op de verzamelloonstaat. Loon uit een vroegere dienstbetrekking is uitgezonderd van de SFM-premie.
 

Ook premie voor AOW-gerechtigden

Sinds 1 september 2010 moeten AOW-gerechtigden ook SFM-premie afdragen. Er geldt geen leeftijdsbovengrens meer.
 

Voorschotnota

U ontvangt vooralsnog geen voorschotnota voor 2024. 
 

Betaling

U kunt zelf kiezen voor betaling via automatische incasso of een factuur. Kiest u voor automatische incasso? Gebruik dan het Aanvraagformulier automatische incasso. Geef aan of u per maand, per kwartaal of per jaar wilt betalen. U kunt het formulier mailen naar premie@sfmobiliteit.nl. Blijkt uw jaarpremie lager te zijn dan 200 euro? Dan betaalt u het totaalbedrag in één keer. Dit kan per overschrijving of automatische incasso.
 

Verzamelloonstaat

Om uw definitieve premiebedrag te kunnen bepalen, hebben wij een verzamelloonstaat van u nodig. Stuur uw verzamelloonstaat uiterlijk voor 15 februari 2024 naar ons op, samen met het ingevulde formulier Opgaaf Verzamelloonstaat. U hoeft niet te wachten tot wij deze bij u opvragen. Hebben wij uw verzamelloonstaat op 15 februari 2024 nog niet binnen? U krijgt in dat geval een herinneringsbrief. Reageert u ook niet op deze en andere herinneringsbrieven? Dan baseren wij de eindafrekening op het aantal geregistreerde dienstverbanden bij Pensioenfonds Vervoer. Dit bedrag kan veel hoger liggen dan u normaal gesproken zou betalen.
 

Eindafrekening

In de eindafrekening staat uw definitieve premiebedrag. Dit kan afwijken van uw voorschotnota. Soms krijgt u geld van ons terug. In andere gevallen moet u bijbetalen. Wanneer u de eindafrekening ontvangt, hangt af van de datum waarop wij uw verzamelloonstaat hebben ontvangen.
 

Wijziging loonsom betekent wijziging premie

Weet u nu al dat de loonsom van uw onderneming komend jaar verandert? Bijvoorbeeld doordat u meer personeel krijgt? In dat geval verandert ook het premiebedrag dat u aan ons moet afdragen. Gebruik daarom het formulier Wijziging Loonsom. Wij passen het bedrag in uw voorschotnota aan op de nieuwe gegevens. U ontvangt hierover bericht van ons.