Hoofdregel:

De werkgever zorgt ervoor dat de werknemer uiterlijk op de eerste dag na afloop van de betalingsperiode over zijn loon kan beschikken. Onder loon wordt in dit geval verstaan, het aantal uren dat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen vermenigvuldigd met het van toepassing zijnde uurloon waar werknemer, conform deze CAO, recht op heeft.

Voor M.U.P.-krachten geldt dat zij gedurende de eerste 6 maanden van hun contract uiterlijk op de laatste dag van de volgende betalingsperiode kunnen beschikken over hun loon. Na deze 6 maanden worden de contractueel overeengekomen uren aan het eind van de betreffende betalingsperiode betaald.

Variabele loonbestanddelen, waaronder eventuele extra uren, worden uiterlijk in de maand na de betreffende betalingsperiode vergoed, tenzij overeenkomstig het gestelde in de artikelen 3.12.2 en 3.12.3 meer- en overuren, afhankelijk van de in genoemde artikelen opgenomen keuzes, op een ander moment worden vergoed.

 

Indien een werkgever een voertuig en werknemer om niet ter beschikking stelt in geval van sponsoring, waarbij er een verklaring wordt getekend door zowel werkgever als de betrokken werknemer dat het hierbij inderdaad gaat om een belangeloze inzet van de werknemer, dan hoeft werkgever voor deze inzet geen loon uit te betalen.

 

3.4.1 Loonspecificatie

De werkgever verstrekt per betalingsperiode van een kalenderweek, 4 weken, maand of kalenderkwartaal conform artikel 7:626 BW een loonspecificatie.

De specificatie wordt uiterlijk in de volgende betalingsperiode verstrekt.

Op de specificatie staan naast de door de werkgever gewenste vermeldingen, in elk geval - voor zover van toepassing - de navolgende bestanddelen:

 • Aard van het dienstverband (tijdelijk of vast);
 • Overeengekomen arbeidsduur;
 • Functieloon;
 • Dienst-/ervaringsjaren;
 • Meer- en overuren;
 • Toeslagen, waaronder OV ORT, HAP (indien van toepassing);
 • Vakantiedagen (indien geen apart overzicht wordt verstrekt);
 • Inhoudingen voor:
  • ondernemings- of bedrijfstakpensioenfonds;
  • loonheffing;
  • sociaal fonds;
  • wachtdagen;
  • WGA premie.

 

Werkgever verstrekt per betalingsperiode aan werknemer een overzicht van de verloonde uren op dagbasis en of er gebruik is gemaakt van de maxflex-regeling of van dienstblokken. en of er correcties zijn doorgevoerd.