Bijgewerkt t/m 27 januari 2021

We hebben voor u een overzicht gemaakt waar u terecht kunt voor actuele informatie over het coronavirus en de taxibranche. Vanaf 27 januari 2021 zijn de veiligheidsprotocollen voor het zorg- en taxivervoer aangescherpt volgens recent OMT advies. In het protocol zorgvervoer voor passagiers vanaf 18 jaar zijn de belangrijkste aanscherpingen dat reizigers een chirurgisch mondkapje moeten dragen en dat er een maximering in de bezetting van de voertuigen komt. In het protocol zorgvervoer voor passagiers t/m 17 jaar is opgenomen dat leerlingen die van en naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) worden vervoerd zoveel als mogelijk een niet-medisch mondkapje moeten dragen in het vervoer.

27-01-2021

Strengere veiligheidsprotocollen voor zorg- en taxivervoer

Met het aanscherpen van de maatregelen tegen het coronavirus, en het recente OMT advies dat voor het vervoer van risicogroepen is gepubliceerd, zijn ook de veiligheidsprotocollen voor zorg- en taxivervoer strenger gemaakt. De wijzigingen gaan zo snel als mogelijk in, naar verwachting per maandag 8 februari a.s. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Sectorprotocol zorgvervoer t/m 17 jaar:

 • Dragen van niet-medische mondkapjes door leerlingen van/naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Leerlingen van 13 jaar en ouder die nog naar basisonderwijs gaan nemen in voertuig plaats zo ver als mogelijk bij de chauffeur vandaan. Overige kinderen/jongeren die worden vervoerd hoeven geen mondkapje te dragen.
 • Laat kinderen/jongeren zoveel mogelijk zelf in- en uitstappen en de gordel om doen, daar waar nodig kan de chauffeur wel ondersteunen. De chauffeur past handhygiëne toe als deze een kind/jongere heeft geholpen bij in/uitstappen of de rolstoel vastzetten. Verder is opgenomen/aangescherpt dat de contactpunten extra worden schoongemaakt.
 • Er is een passage opgenomen over jongeren (ouder dan 18 jaar) die tot risicogroep behoren, waarvoor aanvullende maatregelen gelden als zij worden vervoerd.

 

Sectorprotocol zorgvervoer 18 jaar en ouder:

 • Gelet op het advies van het OMT en de Kamerbrief is het uitgangspunt dat de reizigers, die onder dit protocol vallen, een chirurgisch mondkapje (type II of type IIR) dragen en geldt er een maximering van de bezetting in het voertuig: er mag per bank of rij stoelen slechts één zitplaats bezet zijn, waarbij reizigers niet recht achter elkaar of recht achter de chauffeur plaats nemen. Een reiziger in rolstoel wordt gezien als één zitplaats. Als een begeleider mee moet reizen draagt deze ook een chirurgisch mondkapje. Indien een reiziger geen mondkapje kan dragen moet de afstand tot anderen extra in acht genomen worden.
 • Daar waar er sprake is van een woongroep/één huishouden geldt voorgaande niet, wel geldt dan het dragen van een niet-medisch mondkapje. Indien reizigers geen mondkapje kunnen dragen moet de afstand tot de chauffeur extra in acht genomen worden.
 • Uitzonderingsbepaling: als uitsluitend reizigers worden vervoerd die niet tot de risicogroepen behoren, geldt dat zij een niet-medisch mondkapje dragen en geldt er geen beperking van de bezetting in de voertuigen.
 • Verder is opgenomen dat reizigers zoveel mogelijk zelf in- en uitstappen en de gordel om doen, maar dat de chauffeur wel kan ondersteunen als nodig is. Ook is om die reden opgenomen dat de chauffeur handhygiëne moet toepassen als deze een reiziger heeft geholpen bij in/uitstappen of de rolstoel vastzetten. En dat waar mogelijk reizigers zoveel mogelijk in vaste groepen worden vervoerd.

 

Sectorprotocol taxivervoer:

 • Passage opgenomen over jongeren (ouder dan 18 jaar) die tot risicogroep behoren, waarvoor aanvullende maatregelen gelden als zij worden vervoerd.

 

KNV, FNV en CNV hebben een gezamenlijk bericht opgesteld bij het doorvoeren van de wijzigingen in de sectorprotocollen. Daarin is terug te lezen dat de aanpassingen extra inspanningen en kosten met zich mee gaan brengen. En dat er ook zorgen zijn bij de beschikbare vervoerscapaciteit. Bedrijven wordt aangeraden om met opdrachtgevers en organisaties, waar zij het vervoer voor verzorgen, het gesprek aan te gaan over wat deze aanpassingen voor praktische en financiële gevolgen hebben. Het gezamenlijke doel blijft om het vervoer zo veel als mogelijk en zo goed en verantwoord mogelijk te (blijven) doen.

05-01-2021

Aangepast RIVM protocol voor zittend vervoer van personen met COVID-19

Het RIVM heeft het vervoersprotocol geüpdatet over hoe te handelen als een persoon vervoerd moet worden die besmet of mogelijk besmet is met
COVID-19.

De grootste aanpassingen zijn:

 • naast de patiënt wordt ook de chauffeur aangeraden een chirurgisch mondneusmasker (type IIR) te dragen tijdens de rit en;
 • wordt het dragen van een spatbril of face shield door de chauffeur geadviseerd tijdens hulp verlenen bij in- en uitstappen van de passagier.

 

Daarnaast is de uitleg over wanneer deze regels gelden ingekort en is opgenomen dat de chauffeur vooraf instructies moet hebben gekregen over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en de uitvoering van de regels uit dit protocol.

De nieuwe versie van het RIVM protocol is op de website van het RIVM terug te vinden, en gaat met onmiddellijke ingang in.

03-12-2020

Nieuwe coronawet: sectorprotocollen zorgvervoer en taxi aangepast

Vanaf 1 december jl. is de nieuwe corona wet van kracht geworden, met daarbij een aantal tijdelijke regelingen. Eén van die regelingen bevat ook maatregelen die gelden voor zorgvervoer en taxi.

De protocollen zijn op twee punten aangepast:

 • Ook als in een voertuig 1,5 meter in acht is te nemen is het uitgangspunt dat er een mondkapje wordt gedragen (de chauffeur een chirurgische en de reiziger een niet-medische).
 • Ook voor personen die één huishouden vormen is het uitgangspunt dat zij een niet medisch mondkapje dragen.

 

Wat verder geldt is dat personen, die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen, zijn uitgezonderd van de verplichting om een mondkapje te dragen. Deze uitzondering stond al in het protocol zorgvervoer vanaf 18 jaar en ouder voor de dagbesteding en staat er nog steeds in.

In het document Veelgestelde vragen stond al een Q&A over of iemand die geen mondkapje kon dragen dan niet mee kan in het vervoer. Het antwoord daarop is dat het protocol dat niet zegt, maar dat partijen hierover in gesprek gaan om tot een maatwerkoplossing te komen. Dat blijft ook zo gelet op de uitzondering in de regeling, die per 1 december van kracht is, voor mensen die door een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen.

Voor wat betreft het leerlingenprotocol blijft gelden dat de chauffeur een chirurgisch mondkapje draagt en dat de leerlingen geen niet medisch mondkapje hoeven te dragen.

> Bekijk de aangepaste versies van de sectorprotocollen, het stroomschema en het nieuwe document Veelgestelde vragen.

23-11-2020

Sectorprotocollen zorgvervoer en taxi wijzigen niet, alleen enkele tekstuele aanpassingen

De actuele maatregelen van het Kabinet in de strijd tegen Covid-19 vindt u op de site van de Rijksoverheid. 

De laatst afgekondigde maatregelen in november hebben GEEN effect op de bestaande sectorprotocollen. Wel zijn er enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd, omdat op een aantal plekken de tekst niet meer overeenkwam met de meest recente formulering zoals het RIVM die hanteert. Het gaat hier om:

 1. Nieuwe versie van de RIVM gezondheidschecklist met te stellen vragen is ingevoegd.
 2. Kinderen leeftijd basisonderwijs met verkoudheid zonder koorts mogen naar kinderopvang/school. De tekst van die bepaling heeft het RIVM wat anders geformuleerd, de tekst in het sectorprotocol sluit daar op aan.
 3. De tekst over wat te doen bij klachten (onder de kopjes algemene hygiëne maatregelen in de protocollen) is aangepast. Het beleid is momenteel gericht op het bij klachten laten testen op Covid-19. Dat ontbrak in de voorgaande versie van de protocollen.

KNV Zorgvervoer & Taxi heeft in het document 'Veelgestelde vragen' informatie over het testen op Covid-19 toegevoegd en enkele nieuwe Q&A’s ingevoegd.

> Bekijk alle protocollen en de lijst met veel gestelde vragen.

01-07-2020

Aangepaste sectorprotocollen per 1 juli 2020

Op hoofdlijnen zijn de belangrijkste bepalingen per 1 juli a.s.:

Voorafgaand aan de rit vindt er een gezondheidscheck plaats. Als de 1,5 meter in acht is te nemen zijn geen aanvullende maatregelen nodig.

Meer specifiek het volgende:

 1. Zorgvervoer kinderen en jongeren (tot en met 17 jaar):
  1. Chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje
  2. Kinderen/jongeren dragen geen mondkapjes
  3. Er geldt geen maximale bezetting in de voertuigen, alle zitplaatsen kunnen worden gebruikt
    
 2. Zorgvervoer vanaf 18 jaar en ouder:
  1. Chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje
  2. Reizigers dragen een niet-medisch mondkapje. Waarbij voor dagbesteding een maatwerkoplossing (inclusief betaling van de extra kosten) kan worden afgesproken door vervoerder, reiziger en opdrachtgever. De oplossing kan bestaan uit: niet dragen van niet-medisch mondkapje en een maximale bezetting van maximaal 2 reizigers in een personenauto en maximaal 4 reizigers in een bus
  3. Er geldt (behalve zie onder c) geen maximale bezetting in de voertuigen, alle zitplaatsen kunnen worden gebruikt
  4. Scootmobielen kunnen weer mee in het vervoer
    
 3. Taxivervoer (consumentenmarkt/zakelijke markt)
  1. Chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje
  2. Reizigers dragen een niet-medisch mondkapje (m.u.v. de leeftijdscategorie < 13 jaar)
  3. Er geldt geen maximale bezetting in de voertuigen
  4. Alternatief in bepaalde gevallen: fysieke afscheiding tussen voor- en achterbank

Ook het stroomschema en het document met Veelgestelde vragen en antwoorden zijn aangepast. Alle documenten en protocollen zijn te vinden op: https://www.knv.nl/coronaprotocollen/

Onderstaand het gezamenlijk persbericht dat KNV Zorgvervoer en Taxi en vakbonden CNV en FNV er over naar buiten hebben gebracht.

PERSBERICHT

Den Haag, 30 juni 2020

Meer zorg- en taxivervoer mogelijk door versoepelingen kabinet

Het Kabinet versoepelde vorige week de coronamaatregelen per woensdag 1 juli. Ook voor het zorg- en taxivervoer betekent dit dat veiligheidsmaatregelen daarom afgeschaald worden. Brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en vakbonden FNV en CNV maakten daarvoor nieuwe veiligheidsprotocollen. De extra mogelijkheden per 1 juli gaan er hopelijk toe leiden dat mensen die afhankelijk zijn van zorg- en taxivervoer, weer op grotere schaal kunnen deelnemen aan de activiteiten die ze gewend waren te doen. Ook scootmobielen kunnen weer mee.
 

Het Kabinet kondigde vorige week aanpassingen aan van de coronamaatregelen voor het personenvervoer per 1 juli. Als er een gezondheidscheck wordt gedaan en de reizigers niet-medische mondkapjes dragen, mogen alle zitplaatsen in taxi’s en busjes weer worden bezet. De belangrijkste aanpassing aan de sectorprotocollen is dat er geen maximering meer geldt voor het mee te nemen aantal reizigers. Ook is besloten dat vanaf 1 juli scootmobielen weer mee kunnen in het vervoer. Tot 1 juli kon dat niet om chauffeurs niet aan teveel contactmomenten bloot te stellen. Nu het Kabinet verdergaande versoepelingen aankondigt, kan de sector bepaalde restricties ook verder loslaten.
 

Gebruik mondkapjes afhankelijk van soort vervoer

Een andere belangrijke wijziging is dat jongeren niet langer een niet-medisch mondkapje hoeven te dragen in het zorgvervoer. Omwille van duidelijke regels is ervoor gekozen om in het zorgvervoer voor kinderen en jongeren met één regime te werken: de chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje en de kinderen of jongeren geen. Voor de categorie volwassenen geldt als uitgangspunt: de chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje en de reizigers een niet-medisch mondkapje.
Voor taxivervoer voor consumenten en zakelijke klanten wordt aangesloten bij de regels in het ov, waardoor kinderen vanaf 13 jaar en ouder en volwassenen een niet-medisch mondkapje dragen. Voor alle vormen van vervoer geldt dat er een gezondheidscheck voorafgaand aan de rit plaatsvindt. Bij klachten kan een reiziger niet mee in het vervoer.

Daar waar het gebruik van mondkapjes voor volwassen reizigers een probleem is, zoals bij het dagbestedingenvervoer, gaan vervoerder, opdrachtgever en reiziger met elkaar in overleg om tot een maatwerkoplossing te komen. Op deze manier kan de reiziger wel vervoerd worden en blijft het voor de vervoerder mogelijk om een financieel haalbare planning te maken. Wanneer er geen mondkapje gedragen kan worden houdt de sector vast aan (de voor de versoepeling al gehanteerde) maximale bezetting van 2 reizigers in een personenauto en 4 reizigers in een bus.


Drie protocollen

Per 1 juli a.s. zijn er drie sectorprotocollen:

 • Protocol voor zorgvervoer (t/m 17 jaar)
 • Protocol voor zorgvervoer (vanaf 18 jaar en ouder)
 • Protocol voor taxivervoer (consumentenmarkt en zakelijke markt)

Alle sectorprotocollen, het bijbehorende stroomschema en een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden is te vinden op deze website.


Sociale partners: ‘Betaal vaste kosten ook na 1 september door en voorkom faillissementen in het zorgvervoer‘

Ondanks de versoepelingen zal het nog lang duren voordat vervoersvolumes van vóór de coronacrisis weer worden behaald. Dit terwijl vervoerscontracten afgesloten zijn op basis van die hogere volumeverwachtingen van voor de crisis. Dat maakt dat reorganisaties en faillissementen alleen voorkomen te zijn met doorbetaling van de vaste kosten van weggevallen vervoer en het vergoeden van meerkosten als gevolg van (onder andere) het moeten rijden met een lagere bezetting per voertuig.

Faillissementen in het zorgvervoer leiden ertoe dat het vervoer van kwetsbare groepen (leerlingen, ouderen, mensen met een beperking en patiënten) direct in gevaar komt. De coronacrisis heeft een dusdanige financiële impact op de sector, dat daar waar een vervoerder wegvalt een ander bedrijf dat niet zomaar over kan nemen. Dat is des te meer problematisch omdat zorgvervoer voor deze kwetsbare groepen een belangrijke en onmisbare schakel is voor de continuïteit van hun zorg en ondersteuning.

Het zorgvervoer is daarnaast voor velen de enige manier om sociale contacten te onderhouden. Het Rijk en de VNG onderstreepten de belangrijke rol van het zorgvervoer vier dagen geleden nog nadrukkelijk in hun gezamenlijke oproep om de vaste kosten in het zorgvervoer door te betalen tot 1 september. De sociale partners in het zorgvervoer breiden deze oproep uit: om faillissementen te voorkomen is doorbetaling van de vaste kosten ook ná 1 september nog hard nodig. Ze roepen opdrachtgevers op om snel met hun gecontracteerde vervoerders in overleg te gaan over de periode na 1 september.

02-06-2020

Nieuwe sectorprotocollen voor veilig zorg- en taxivervoer

Met het verlichten van de maatregelen tegen het coronavirus, gaat ook het zorgvervoer en het taxivervoer voor consumenten en bedrijven, weer langzaam op gang komen. Om dit veilig te laten verlopen, stelden brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), samen met FNV en CNV, protocollen op. Partijen maakten hierbij gebruik van adviezen van onder andere het RIVM, de Vereniging gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en cliëntenorganisaties.

Bekijk het gezamenlijke persbericht.

Hieronder vindt u de protocollen en een stroomschema met de belangrijkste hoofdlijnen uit de drie sectorprotocollen, zodat eenvoudiger is te zien wat de belangrijkste maatregelen voor welk vervoer zijn. De aangepaste protocollen vervangen voorgaande versies.

Er zijn nu dus in totaal vier protocollen:

 

Ook de e-learning ‘het Corona-ABC’ is geactualiseerd. Hierin alles over de nieuwe protocollen per 1 juni, welke mondmaskers en meer tips.

 

Update 26-05-2020

Sectorprotocol leerlingen- en kinderopvangvervoer beschikbaar

Afgelopen vrijdag presenteerden de sociale partners in het Zorg- en Taxivervoer het ‘Sectorprotocol leerlingen- en kinderopvangvervoer’.  Bekijk het protocol en het gezamenlijke persbericht.

Update 11-05-2020

Hygiëne protocollen voor Zorg- en Taxivervoer

KNV Zorgvervoer en Taxi heeft in overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), RIVM en het ministerie van I&W gewerkt aan nieuwe Hygiëne protocollen voor Zorgvervoer en Taxi.

Dat heeft twee documenten opgeleverd:

 1. Een algemeen protocol voor alle zorg- en taxivervoer, voor passagiers die geen klachten hebben, of niet zijn besmet met COVID-19
 2. Een protocol dat door het RIVM is opgesteld, te gebruiken voor passagiers die wel klachten hebben, of zijn besmet met COVID 19

Ook heeft KNV Zorgvervoer en Taxi een lijst met veelgestelde vragen publiceerd. 

Cao-controles SFM

Meer informatie over de voortgang van de cao-controles van Sociaal Fonds Mobiliteit vindt u op deze pagina.