De inhoud van de website sfmobiliteit.nl is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet correct is. Sociaal Fonds Mobiliteit behoudt zich het recht voor om haar website zonder verdere aankondiging te wijzigen. Sociaal Fonds Mobiliteit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van, of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de gepubliceerde informatie en omschrijvingen van activiteiten op deze website. Dat is eveneens van toepassing op de aan de cao ontleende teksten en loontabellen. Hiervoor gelden uitsluitend de officiële teksten en loontabellen van de cao's. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst.

De mate van ernst van een overtreding wordt bepaald op basis van de beoordelingsmatrix. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de beoordelingsmatrix. Sociaal Fonds Mobiliteit heeft een discretionaire bevoegdheid om een bedrijfsoordeel af te geven en behoudt zich het recht voor om de beoordelingsmatrix zonder verdere aankondiging te wijzigen en deze per direct in te laten gaan.

Sociaal Fonds Mobiliteit draagt voorts geen verantwoordelijkheid voor informatie op Internet pagina's waarnaar op de website van Sociaal Fonds Mobiliteit wordt verwezen.

Vertrouwelijke informatie

Alle informatie die een bezoeker op de website achterlaat, al dan niet met behulp van 'cookies', ‘form processing’ of op enige andere manier, zal door Sociaal Fonds Mobiliteit vertrouwelijk worden behandeld. Deze informatie zal uitsluitend worden aangewend voor eigen doeleinden en nimmer ter beschikking worden gesteld aan derden.

Copyright

Niets uit deze website mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van Sociaal Fonds Mobiliteit


© 2022 Sociaal Fonds Mobiliteit