Op algemeen erkende feestdagen wordt in de regel geen arbeid verricht, tenzij de werknemer volgens dienstrooster is ingedeeld voor arbeid. In overleg en met instemming van de werkgever is het voor de werknemer mogelijk algemeen erkende feestdagen om te ruilen voor niet-Nederlandse feest- en gedenkdagen. Werknemer maakt jaarlijks, voor 1 januari, schriftelijk (of per email) kenbaar of hij eventueel te werken feestdagen in tijd of in geld gecompenseerd wil hebben. Voor M.U.P.-krachten geldt de voorgaande bepaling aangaande een keuze tussen compensatie in tijd of compensatie in geld niet, en geldt in afwijking daarvan dat enkel in geld kan worden gecompenseerd.

Compensatie in geld vindt plaats op basis van het voor de betreffende werknemer geldende functieloon.

Indien werknemer niet tijdig of geen keuze kenbaar heeft gemaakt, dan geeft de werkgever binnen 14 dagen na de gewerkte feestdag een andere vrije dag terug als compensatie voor de gewerkte feestdag.  

Erkende feestdagen:

  • nieuwjaarsdag
  • beide paasdagen
  • Hemelvaartsdag,
  • beide pinksterdagen
  • beide kerstdagen
  • Koningsdag
  • 5 mei (in lustrumjaren).

Toelichting op feestdagen

Zolang een werkgever de afspraken nakomt die in de CAO gemaakt zijn ten aanzien van het opstellen van roosters (met in achtneming van artikel 2.3), kan er tijdens feestdagen een afwijkend rooster gehanteerd worden.

Eens in de 5 jaar is 5 mei een vrije dag en wel in lustrumjaren. Lustrumjaren zijn 2025, 2030 enz.

Voor elk gewerkt uur op een feestdag moet een compensatie-uur worden gegeven, ongeacht op welke dag van de week de feestdag valt.

Voorbeeld
De dienst van de werknemer begint om 23.00 uur op oudejaarsavond en eindigt op nieuwjaarsdag om 8.30 uur. In deze dienst heeft de werknemer gepauzeerd van 4.00 tot 4.30 uur. Op nieuwjaarsdag heeft de werknemer dus 8 uur gewerkt.

In dit voorbeeld heeft hij gewerkt op een erkende feestdag. Hij krijgt salaris over de 9 gewerkte uren binnen zijn dienst. Bovendien krijgt hij de 8 op de feestdag gewerkte uren gecompenseerd met 8 betaalde vrije uren.

Let op

  • In de praktijk kan het voorkomen dat een werknemer staat ingeroosterd voor een erkende feestdag, maar dat er op de bewuste dag géén werk voor hem is. In dat geval is de werkgever toch verplicht het loon door te betalen. Alleen hoeft hij dan uiteraard geen compensatie-uren te geven.
  • De werknemer die niet is ingeroosterd op een erkende feestdag en ook niet werkt, heeft geen recht op doorbetaling van zijn loon en ook geen recht op compensatie-uren.

 

Schema

Erkende feestdag  →  Aanspraak werknemer:

Niet ingeroosterd, niet gewerkt → Geen loon, geen compensatie-uren.

Wel ingeroosterd, niet gewerkt → Loon over ingeroosterde uren, geen compensatie-uren.

Ingeroosterd én gewerkt → Loon over gewerkte uren en compensatie van die uren.

Niet ingeroosterd, wel gewerkt → Loon over gewerkte uren en compensatie van die uren.