Een actueel overzicht van alle besluiten die cao-partijen hebben genomen met betrekking tot de cao Taxivervoer. Momenteel is de huidige cao-tekst helemaal up-to-date en zijn er geen extra besluiten genomen. Voorgaande besluiten behorende bij de toen geldende cao-tekst zijn nog wel te bekijken.

Cao Taxivervoer - 1 januari 2019 t/m 30 juni 2019

Een overzicht vanaf 1 januari 2019 t/m 30 juni 2019 van alle besluiten die cao-partijen hebben genomen met betrekking tot de cao Taxivervoer. Hierna werd de cao Taxivervoer tussentijds gewijzigd en zijn de besluiten in de nieuwe tekst verwerkt.

Download

 

Bijbehorende besluiten

20 september 2019: Loondoorbetaling bij ziekte

Een werknemer is (in een bepaald kalenderjaar) tijdens arbeidsongeschiktheid al twee maanden tegen 70% doorbetaald. De werknemer is daarna weer een aantal maanden aan het werk geweest, maar wordt in hetzelfde kalenderjaar opnieuw ziek. Welk percentage moet dan gehanteerd worden?


In artikel 1.9 lid 1 staat dat per kalenderjaar maximaal 2 maanden tegen 70% doorbetaald mag worden. In bovenstaande situatie is dat al gedaan. Dat betekent dat bij een volgende ziekmelding vanaf de 1e ziektedag tegen 90% doorbetaald moet worden.


Een werknemer begint op 1 juli met werken bij werkgever. Op 15 juli wordt de werknemer ziek. Werknemer kreeg nog geen loon betaald, om de salarisverwerking nog niet heeft plaatsgevonden. Krijgt deze werknemer loondoorbetaling bij ziekte? In de cao (artikel 1.12 lid 5), staat namelijk ‘het uurloon dat werknemer uitbetaald kreeg direct voorafgaand aan het moment van ziekmelding’.


Partijen hebben nooit bedoeld dat een werknemer die heeft gewerkt, maar nog geen loon betaald heeft gekregen, geen recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte. Met andere woorden: in dit voorbeeld heeft werknemer wel degelijk recht op loondoorbetaling bij ziekte op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren in de periode 1 juli t/m 14 juli, tegen het uurloon waar deze werknemer voorafgaand aan de ziekmelding aanspraak op kon maken.
Partijen hebben besloten bovenstaande nadere uitleg en verduidelijking in de cao-tekst te verwerken.

 

 

 

Download

 

Bijbehorende besluiten

 

 

24 mei 2019: meeruren verrekenen bij uit dienst

Werknemer gaat (bijvoorbeeld) op 1 maart uit dienst. Kan de be/verrekening van meeruren zoals opgenomen in artikel 3.12.2 worden toegepast?


Partijen hebben besloten dat indien een werknemer gedurende een kalenderkwartaal uit dienst gaat, het be/verrekenen van meeruren gewoon kan plaatsvinden op het moment dat voor deze werknemer de afrekening wordt opgemaakt. En de wijze van be/verrekenen zoals in eerder genoemd artikel is opgenomen dus over een kortere periode toegepast kan worden dan over een volledig kalenderkwartaal.

 

24 mei 2019: overnachtingslocatie als standplaats

Werknemer overnacht elders (niet zijnde op standplaats), waarbij deze de taxi bij dat adres heeft staan. Kan de dienst aanvangen en/of eindigen bij deze overnachtingslocatie?


Partijen hebben besloten dat, zoals in artikel 2.1.7 lid f is opgenomen, in geval van overnachtingen van de werknemer op een locatie (niet zijnde standplaats), waar de dienst eindigt en waar werknemer de volgende dienst ook weer aanvangt, de verloonde tijd op die locatie eindigt en, na de overnachting, weer aanvangt op die locatie. Wel moet deze situatie schriftelijk worden vastgelegd voorzien van een handtekening van werknemer en werkgever.

 

24 mei 2019: loondoorbetaling bij sponsoring

Moet er in geval van sponsoring, waarbij een voertuig en chauffeur kosteloos ter beschikking worden gesteld en de chauffeur op basis van vrijwilligheid wil meewerken, loon betaald moet worden?

Partijen hebben besloten dat als een werkgever een voertuig en chauffeur om niet ter beschikking stelt (in geval van sponsoring) en er wordt een verklaring getekend (door zowel werkgever als werknemer) dat het inderdaad om vrijwillige inzet van de werknemer gaat, voor die inzet geen loon betaald hoeft te worden.

 

24 april 2019: het aanpassen van de OV uurlonen en de OV ORT bedragen

Hoe zit het met het aanpassen van de OV uurlonen en de OV ORT bedragen?


In artikel 6.1 en 6.2 van de Cao Taxivervoer is resp. het OV uurloon en het OV ORT bedrag opgenomen. In artikel 6.3 is opgenomen dat bij wijzigingen in de Cao OV het OV uurloon en het OVT ORT bedrag wordt aangepast in de Cao Taxivervoer. Cao partijen taxi besloten begin 2018 dat de bedragen in de Cao Taxivervoer pas worden aangepast als de Cao OV ook daadwerkelijk bij het ministerie van SZW is aangemeld.
Zoals u mogelijk weet bereikten sociale partners in het OV vorig jaar een akkoord over een nieuwe Cao. Echter, de tekst van die Cao OV (met ook nieuwe OV uurlonen en OV ORT bedragen, die reeds per 1 juli 2018 en per 1 januari 2019 anders worden) laat nog steeds op zich wachten.
Naar aanleiding van een vraag hebben Cao partijen taxi nu het volgende besloten: partijen kunnen niet treden in het recht van een individuele werknemer, maar hebben wel afgesproken dat SFM niet zal handhaven op naleving van de nieuwe OV uurlonen en OV ORT bedragen bij werknemers die al uit dienst zijn (op moment dat de Cao OV tekst is aangemeld bij SZW en de gewijzigde OV uurlonen en OV ORT bedragen in de Cao Taxivervoer zijn aangepast).

 

24 april 2019: wijziging 3e standplaats

Wat geldt er als de 3e standplaats wordt gewijzigd?


Aan Cao partijen was de vraag voorgelegd of in geval van het wijzigen van de 3e standplaats ook de compensatieregeling (conform artikel 2.1.4) in acht moet worden genomen. Het antwoord daarop is: nee. De compensatie regeling ziet alleen op de situatie dat de standplaats, zijnde vestigingsplaats die door de werkgever is bepaald of is ontstaan, wijzigt. En niet op de situatie van de 3e standplaats.

 

15 februari 2019: WIEG

WIEG (wet invoering extra geboorteverlof) per 1 januari 2019 van toepassing

In de huidige Cao is in artikel 4.6 (o.a.) opgenomen dat:

Bij de bevalling van zijn echtgenote en de persoon met wie hij ongehuwd samenwoont of degene van wie hij het kind erkent: 2 dagen waarop hij arbeid pleegt te verrichten (in een tijdvak van vier weken, gerekend vanaf de eerste dag dat het kind feitelijk op hetzelfde adres als de moeder woont).

Dat is nog de oude wettelijke regeling. Per 1 januari 2019 geldt er namelijk een nieuwe regeling, de WIEG (wet invoering extra geboorteverlof). Er zou sprake kunnen zijn van een overgangsregeling tot 1 juli 2019, maar dat is voor de taxibranche niet het geval. De oude afspraak is dus per 1 januari 2019 komen te vervallen en de nieuwe WIEG bepaling geldt vanaf die datum. Cao partijen zullen bij een volgende tekstwijziging van de Cao Taxivervoer de nieuwe WIEG bepaling opnemen in de Cao.

De nieuwe WIEG bepaling houdt het volgende in:

M.i.v. 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt de partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Meer informatie over WIEG is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geboorteverlof-en-partnerverlof/plannen-met-geboorteverlof-voor-partners