De regeling Overgang Personeel Bij Contractwisseling (OPBC) is van toepassing op vervoerscontracten, welke het gevolg zijn van een openbaar gepubliceerde aanbesteding, die tussentijds eindigen of beëindigd worden waarbij een andere vervoerder het vervoer overneemt. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld  voor doen op het moment dat een opdrachtgever de samenwerking met een contracthouder tussentijds beëindigd of contracthouder en onderaannemer de samenwerking opzeggen. Sociaal Fonds Mobiliteit houdt toezicht op een correcte uitvoering van de regeling. 

Hoofdlijnen van de regeling

 • De huidige vervoerder geeft een personeelslijst van de betrokken werknemers aan Sociaal Fonds Mobiliteit.
 • De verkrijgende vervoerder moet aan een deel van de werknemers een baan aanbieden.
 • Dit aanbod moet op de volgende punten gelijk zijn aan het oude contract:
 1. Aantal gewerkte uren o.b.v. 3 kalendermaanden voor publicatie van de aanbesteding,
 2. contractduur (bepaalde of onbepaalde tijd),
 3. inhoud van de functie,
 4. aantal vakantiedagen,
 5. laatst verdiende bruto uurloon.
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden verhuizen niet mee.
 • Werknemers zijn niet verplicht de baan aan te nemen.

 

Wie voert de OPBC-regeling uit?

Vervoerders zijn in principe zelf verantwoordelijk voor de regeling. Sociaal Fonds Mobiliteit houdt toezicht op de juiste uitvoering van de regeling en coördineert de overdracht van de personeelslijsten. Indien de partij zich niet heeft gehouden aan de inhoud van deze regeling is een boeteprocedure van toepassing.

Gaat een (deel) van uw vervoerscontract tussentijds over naar een andere vervoerder? Maak dan melding van deze overgang aan Sociaal Fonds Mobiliteit. Download het personeelsopgaveformulier. Vul het in en stuur het naar Sociaal Fonds Mobiliteit (r.vandam@sfmobiliteit.nl). Gebruik Cryptshare om bestanden veilig te versturen.

 

Wat moet u als huidige vervoerder doen bij een contractwisseling?

De huidige contracthouder of vervoerder is gehouden om uiterlijk 8 werkdagen nadat vaststaat dat een vervoerscontract definitief overgaat naar een andere vervoerder, volledige opgave te doen aan Sociaal Fonds Mobiliteit van al het ingezette personeel. Dit moment is in de OPBC-regeling gedefinieerd als het toetsingsmoment.

De personeelsopgave betreft het personeel dat ingezet is op het vervoerscontract per perceel/basepint, per vervoerder inclusief eigen personeel of dat van ingeschakelde onderaannemers of uitzendonderneming.

 

Wat zegt de regeling over arbeidsongeschikte werknemers?

Werknemers welke langer dan 6 weken voor publicatiedatum volledig arbeidsongeschikt zijn, zijn geen betrokken werknemer meer. Deze werknemers komen niet in aanmerking voor een baanaanbod. Werknemers langer dan 6 weken gedeeltelijk arbeidsongeschikt, korter dan 6 weken arbeidsongeschikt of werknemers welke ziek zijn geworden na publicatiedatum zijn betrokken werknemers en kunnen in aanmerking komen voor een baanaanbod.

Voorwaarde is wel dat u kunt aantonen dat u, 8 weken voor datum aanvang van het nieuwe vervoerscontract, heeft voldaan aan de verplichtingen inzake re-integratie conform de Wet Poortwachter.  Dit oordeel kunt u aanvragen bij de externe organisatie: Eureca Casemanagement en Organisatieadvies: 06-10697880 / info@eureca-advies.nl / www.eureca-advies.nl. Ter indicatie zijn de kosten voor de beoordeling en het oordeel  per te screenen dossier € 250,-- (exclusief BTW).

Op het oordeel van Eureca Casemanagement en Organisatieadvies kan enkel en alleen een beroep worden gedaan in het licht van de OPOV-regeling. Er kan anderszins op geen enkele manier enig recht aan worden ontleend.

 

Wat gebeurt er met de personeelsopgave?

Sociaal Fonds Mobiliteit controleert de personeelsopgave middels een uitvraag onder de opgegeven werknemers. Werknemers hebben 6 werkdagen de tijd om te reageren op de opgave.

Na 6 dagen beschouwt Sociaal Fonds Mobiliteit de opgave akkoord. Na 6 dagen stuurt Sociaal Fonds Mobiliteit de opgave door naar de nieuwe vervoerder en verzoekt deze om binnen 2 weken een schriftelijk baanaanbod te doen aan het betrokken personeel met recht op een baanaanbod.

 

Schriftelijk baanaanbod

Het schriftelijke baanaanbod omvat tenminste onderstaande 5 kenmerken zoals de werknemer heeft bij zijn huidige werkgever:

 • Aantal gewerkte uren o.b.v. 3 kalendermaanden voor publicatie van de aanbesteding,
 • Contractduur, bepaalde of onbepaalde tijd,
 • Aantal vakantiedagen,
 • Inhoud van de functie,
 • Laatstverdiende bruto uurloon.

 

Na het versturen van het schriftelijke baanaanbod hebben werknemers
2 weken de tijd om dit aanbod wel of niet te accepteren. Weigeren van het baanaanbod dient schriftelijk door de werknemer kenbaar gemaakt te worden. 

 

Rapportage over het baanaanbod

4 weken na ontvangst van de personeelsopgave stuurt u aan Sociaal Fonds Mobiliteit een rapportage waaruit blijkt aan welke werknemers een schriftelijk baanaanbod is gedaan, welke werknemers geaccepteerd hebben en welke werknemers geweigerd hebben.

Van de werknemers, welke het baanaanbod hebben geweigerd, stuurt u eveneens de achterliggende stukken mee waaruit blijkt dat men afziet van het baanaanbod.

 

Baanaanbod geaccepteerd?

Uiterlijk 8 weken voor de datum dat het vervoer aanvangt stuurt u aan de werknemers, welke het baanaanbod hebben geaccepteerd, de arbeidsovereenkomst. Deze werknemers hebben vervolgens 2 weken de tijd om de arbeidsovereenkomst te ondertekenen en retour te sturen.

6 weken voor datum aanvang vervoer volgt de laatste rapportage aan Sociaal Fonds Mobiliteit waaruit blijkt welke werknemers het baanaanbod hebben geaccepteerd en stuurt u een kopie mee van de ondertekende arbeidsovereenkomsten.

 

Meer informatie

Lees ook de volledige cao-tekst in de cao Taxivervoer (bijlage 2B, pag. 82) van de regeling Overgang Personeel Bij Contractwisseling.

 

Vragen

Heeft u vragen over de OPBC-regeling? Bekijk dan eerst ons overzicht met veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met Joris de Vries via telefoonnummer: (0345) 478 473 (keuze 3) of per e-mail: r.vandam@sfmobiliteit.nl.

Bent u het niet eens met de uitvoering van de OPBC-regeling? Dan kunt u contact opnemen met de Bezwaarcommissie SFM.