Risico Inventarisatie & Evaluatie

Alle bedrijven met personeel moeten een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitvoeren. Dit is een checklist waarmee u de risico’s op gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van alle werknemers in uw bedrijf in kaart brengt.

RI&E steeds actueel

Naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving alsook veranderende omstandigheden wordt de branche Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) periodiek geactualiseerd. In 2021 is bijvoorbeeld het werken met/aan elektrische auto’s in het RI&E-instrument opgenomen. Ook is vanaf toen de verplichte toetsing voor kleine bedrijven t/m 25 werknemers komen te vervallen. In mei 2024 is de RI&E voor taxibedrijven weer voor 3 jaar erkend, waarmee deze toetsingsvrijstelling de aankomende tijd van kracht blijft.

Waarom een RI&E?

Door risico’s te inventariseren, krijgt u inzicht in de situatie binnen uw onderneming en kunt u verbeteringen aanbrengen. Hierdoor beperkt u de kans op ziekteverzuim en ongevallen, en de financiële risico’s die dit met zich meebrengt. Het uitvoeren van een RI&E is onderdeel van de Arbowet en is dus verplicht. De RI&E moet o.a. actueel, volledig en betrouwbaar zijn. De Arbeidsinspectie of ILenT kunnen uw bedrijf hierop controleren.

Digitale RI&E voor de sector Zorgvervoer en Taxi

Speciaal voor de zorgvervoer en taxibranche is een digitale RI&E ontwikkeld. Hiermee inventariseert u snel en eenvoudig de risico’s binnen uw bedrijf.

Plan van aanpak

Wanneer u een RI&E heeft uitgevoerd, stelt u vervolgens een plan van aanpak op. Hierin staat welke stappen u gaat nemen om de arbeidssituatie binnen uw bedrijf te verbeteren. En binnen welke termijn u dit gaat doen. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel binnen de RI&E.

Uitvoering

Leest u voordat u start met het invullen van de branche RI&E eerst de handleiding

De Preventiemedewerker is degene die de RI&E opstelt dan wel meewerkt aan de totstandkoming ervan. Ook het meewerken aan het uitvoeren van de maatregelen uit het plan van aanpak valt onder zijn taak.

Medewerkers betrekken

De Arbowet schrijft voor dat werknemers en werkgevers samenwerken bij de uitvoering van het arbobeleid. Betrek daarom medewerkers, zij zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Een RI&E wordt er beter van als medewerkers erbij betrokken worden. Hoe u medewerkers kunt betrekken en hulpmiddelen daarbij vindt u in het document Handleiding betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RIE.

Is er een or of pvt dan dient die in het hele traject van de RI&E betrokken te worden.

Toetsing RI&E

Heeft u een RI&E uitgevoerd en een plan van aanpak opgesteld? Dan moet u deze laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige.

Dit gebeurt door middel van een bedrijfsbezoek. Tijdens dit bezoek zal gekeken worden of alle risico’s op uw lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Ook adviseert deze deskundige bij het plan van aanpak.

Wanneer een RI&E is uitgevoerd of ingrijpend is geactualiseerd, moet bij afsluiting de RI&E nog wel getoetst worden door een externe deskundige.

Kleine bedrijven t/m 25 werknemers hebben per 2021 toetsvrijstelling voor de geactualiseerde versie van de RI&E. Deze bedrijven hoeven hun RI&E dus niet meer te laten toetsen, mits de recente versie van onze branche is gebruikt.

Hulp tijdens het invullen?

Zou u het handig vinden als een deskundige met u meekijkt tijdens het invullen? Schrijf u dan in voor de cursus Preventiemedewerker-RI&E. Tijdens de cursus zal SFM u persoonlijk helpen met het invullen van de RI&E. Een-op-een-coaching is ook mogelijk.

*) Bedrijven kunnen wel altijd een beroep doen op SFM voor gratis en vrijblijvende advisering of coaching bij de RI&E. 

Meer weten?

  • Alle erkende RI&E-instrumenten vindt u op www.rie.nl.
  • Meer informatie over de RI&E vindt u op de website van het Ministerie van SZW onder het Arboportaal.