3.2.1 Inschaling rijdend personeel ingeval van opvolgend werkgever per 1 januari 2021

Werknemers die in geval van opvolgend werkgever vanaf 1 januari 2021 overgaan behouden de door hen opgebouwde ervaringsjaren (vastgesteld conform de bepalingen onder artikel 3.2.3). Bij indiensttreding wordt door werkgever en werknemer onderstaand formulier ingevuld, aan de hand waarvan werkgever en werknemer bepalen of er sprake is van opvolgend werkgever of niet (in dat laatste geval geldt artikel 3.2.2). Dit formulier wordt door werkgever en werknemer ondertekend en gedateerd en in het personeelsdossier van betreffende werknemer bewaard. In verband met controle op juiste inschaling kan SFM inzage verlangen in het door werkgever en werknemer ondertekende formulier.

In geval van overgang van onderneming (ook wel bedrijfsovername genoemd) zullen op grond van artikel 7:663 BW de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst met een werknemer van rechtswege overgaan op de verkrijgende werkgever.

 

Formulier Inschaling in geval van opvolgend werkgever:

Werknemer zal per datum …………………….. (invullen) in dienst treden bij werkgever. Teneinde te bepalen of de door werknemer opgedane ervaring in de taxisector al dan niet van invloed is op de inschaling bij werkgever, dient aangekruist te worden welke van de onderstaande situatie van toepassing is, en dient vastgesteld te worden tot welke inschaling dat leidt, waarna het formulier door zowel werknemer als werkgever dient te worden ondertekend.

DEEL I

(aankruisen hetgeen van toepassing is)

[    ]  1)

De vorige werkgever van werknemer is failliet geraakt waarna het failliete bedrijf door werkgever is doorgestart; werkgever heeft het door de vorige werkgever gesloten vervoerscontract geheel of gedeeltelijk overgenomen uit het faillissement, werknemer verricht bij werkgever soortgelijk werk als bij de vorige werkgever, en werknemer is niet op eigen initiatief bij werkgever in dienst getreden, maar als gevolg van een aanleiding aan de kant van werkgever of de vorige werkgever; de overgang naar werkgever is een gevolg van een situatie die voortvloeit uit het handelen van één of beide werkgevers; werknemer heeft het werk dat over is gegaan van de oude werkgever naar werkgever, gevolgd;

[   ]  2)

Werknemer was eerst via een uitzendonderneming bij werkgever werkzaam, en is vervolgens, binnen zes maanden na beëindiging van die uitzendwerkzaamheden, rechtstreeks bij werkgever in dienst getreden, terwijl werknemer bij werkgever soortgelijke werkzaamheden zal verrichten als de werkzaamheden die op uitzendbasis werden verricht.

[   ]  3)

Werknemer was eerst rechtstreeks bij werkgever in dienst en is vervolgens binnen zes maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst via een uitzendonderneming opnieuw bij werkgever werkzaam, terwijl werknemer via de uitzendonderneming bij werkgever soortgelijke werkzaamheden zal verrichten als de werkzaamheden die op basis van de arbeidsovereenkomst bij werkgever werden verricht.

[   ]  4)

Werknemer gaat in concern/groepsverband op initiatief van werkgever over van één vennootschap naar een andere vennootschap, terwijl de door werknemer uit te voeren werkzaamheden niet wijzigen, of soortgelijk zijn aan de eerder uitgevoerde werkzaamheden;

[   ]  5)

Werknemer is werkzaam ten behoeve van een vervoerscontract, treedt niet op eigen initiatief uit dienst bij zijn oude werkgever, aanvaardt een dienstbetrekking bij een nieuwe werkgever, en blijft in dat kader werkzaam ten behoeve van hetzelfde vervoerscontract.

[   ]  6)

Werknemer is werkzaam bij werkgever en treedt binnen zes maanden na het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opnieuw bij werkgever in dienst.

[   ]  7)

Werknemer is werkzaam bij werkgever en treedt binnen zes maanden na het einde van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, opnieuw bij werkgever in dienst.

[   ]  8)

Werknemer is werkzaam bij een werkgever, en verricht werkzaamheden in het kader van een specifiek vervoerscontract. Het vervoerscontract wordt via onderhandse gunning, of anderszins, maar in elk geval niet via een aanbestedingsprocedure als bedoeld in artikel 1.8 van de CAO Zorgvervoer en Taxi, overgenomen door de –nieuwe- werkgever. Werknemer verricht bij de nieuwe werkgever soortgelijk werk als bij de vorige werkgever, en werknemer is niet op eigen initiatief bij de nieuwe werkgever in dienst getreden, maar als gevolg van een aanleiding aan de kant van de nieuwe werkgever of de vorige werkgever; de overgang naar werkgever is een gevolg van een situatie die voortvloeit uit het handelen van één of beide werkgevers; werknemer heeft het werk dat is over is gegaan van de oude werkgever naar de nieuwe werkgever, gevolgd;

[   ]  9)

Werknemer komt bij werkgever in dienst als gevolg van artikel 1.8 van de CAO Zorgvervoer en Taxi deel uitmakende regeling Overgang personeel bij overgang vervoerscontracten en regeling Overgang personeel bij overgang contractwisseling;

[   ]  10)

Geen van de bovenstaande situaties is van toepassing;

 

DEEL II

(aankruisen hetgeen van toepassing is)

[   ]  ( in geval één van de punten 1 t/m 8 van Deel I is aangekruist)

Partijen bepalen op basis van door de werknemer aangeleverde informatie dat er sprake is van …… ervaringsjaren, met inschaling in loontrede ….. per ……..   tot gevolg;

[   ]  ( in geval punt 9 van Deel I is aangekruist)

Partijen bepalen op basis van door werknemer aangeleverde laatste loonstrook dat werknemer bij zijn voorgaande werkgever € …………….. als laatstverdiend bruto uurloon genoot. Partijen stellen vast dat er op grond van artikel 3.6.2 of 3.11.2 er wel of geen* tredeverhoging moet worden toegepast. Indien werknemer nog recht heeft op een tredeverhoging en de hoogte van het laatstverdiende bruto uurloon tussen twee tredes in het loongebouw rijdend of niet-rijdend valt, wordt de werknemer minimaal ingeschaald in de naasthogere trede. De werknemer zal bij werkgever per …………….. worden ingeschaald in loontrede …………..;

[   ]   ( in geval punt 10 van Deel I is aangekruist)

Partijen stellen op grond van het vorenstaande vast dat werknemer vrij kan worden ingeschaald, en komen in dat kader in onderling overleg overeen dat werknemer per …….. ingeschaald wordt in loontrede …………

*: doorhalen wat niet van toepassing is.

Aldus vastgesteld, overeengekomen en in tweevoud ondertekend op ……………. (datum invullen) te ……………. (plaats)

Naam werkgever                                              naam werknemer

 

DIT FORMULIER IS UITSLUITEND EN ALLEEN BEDOELD TER BEPALING VAN DE  INSCHALING CONFORM DE CAO ZORGVERVOER EN TAXI; HET FORMULIER GEEFT GEEN INVULLING OF NADERE INVULLING AAN HET BEGRIP OPVOLGEND WERKGEVERSCHAP ZOALS DAT VOORTVLOEIT UIT DE WET, ER KUNNEN DIENAANGAANDE DAN OOK GEEN RECHTEN AAN WORDEN ONTLEEND.

Toelichting

In geval van opvolgend werkgever worden opgebouwde ervaringsjaren behouden. Echter, gelet op artikel 3.2.3 geldt dat er voor een chauffeur contractvervoer beperkt en een chauffeur straattaxi een maximum als loontrede is ingesteld, van resp. trede 10 en 8. Afhankelijk van het type vervoer dat deze werknemers bij de nieuwe werkgever gaat doen, kan deze maximum inschaling komen te vervallen.

Voorbeeld 1:
Een chauffeur contractvervoer beperkt was ingeschaald in loontrede 10 (maar heeft 25 ervaringsjaren). Deze chauffeur gaat bij een nieuwe werkgever ook ander vervoer verrichten, en zal dus in loontrede 12 moeten worden ingeschaald. Zou deze chauffeur bij de nieuwe werkgever ook uitsluitend contractvervoer beperkt gaan doen, dan wordt de chauffeur ingeschaald in loontrede 10.

Voorbeeld 2:
Een allround chauffeur met 25 ervaringsjaren is ingeschaald in loontrede 12. Bij de nieuwe werkgever gaat deze chauffeur uitsluitend contractvervoer beperkt doen. Deze chauffeur kan in loontrede 10 ingeschaald worden. Zou deze chauffeur bij de nieuwe werkgever ook allround chauffeur zijn, dan wordt de chauffeur ingeschaald in loontrede 12.

 

3.2.2 Inschaling rijdend personeel bij geen opvolgend werkgever

Het aan werkgever en werknemer om in onderling overleg te bepalen in welke trede van de loontabel een nieuwe werknemer wordt ingeschaald. Eventuele ervaring (bijvoorbeeld uitgedrukt in ervaringsjaren die een werknemer in de bedrijfstak, op basis van een arbeidsovereenkomst, in een soortgelijke functie heeft gewerkt als de functie waarvoor hij wordt aangesteld) opgedaan in de bedrijfstak is niet meer dwingend bepalend voor inschaling in de loontabel. Werkgever en werknemer zijn vrij om zelf te bepalen in welke trede van de loontabel een nieuwe werknemer wordt ingeschaald.

Voor de ‘chauffeur contractvervoer beperkt’ (uitsluitend als zodanig werkzaam) wordt het maximum gesteld op loontrede 10. Nadat deze chauffeur op ander werk is ingezet, zal wel doorgroei naar de hoogste trede in de loonschaal plaatsvinden, met ingang van 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar.

Onder 'chauffeur contractvervoer beperkt' wordt verstaan een chauffeur die zorgvervoer en taxivervoer verricht waarbij personen behorend tot een vaste groep volgens een schema op regelmatige tijden worden vervoerd.

De ‘chauffeur straattaxi’ wordt in verband met inkomsten uit fooien, op een lager maximum in de schaal gezet, te weten maximaal trede 8. Dit geldt alleen voor chauffeurs die uitsluitend (dus 100% van hun arbeidstijd) als zodanig werkzaam zijn. Nadat deze chauffeur op ander werk is ingezet, zal wel doorgroei naar de hoogste trede in de loonschaal plaatsvinden, met ingang van 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar.

Onder de term straattaxi in het begrip 'chauffeur straattaxi' wordt verstaan het vervoer per taxi waarbij niet uitsluitend voor gedurende een bepaalde periode meermalen te verrichten vervoer waarvoor schriftelijk in een overeenkomst tarieven zijn vastgelegd, wordt verricht.

Toelichting

Werkgever en werknemer zijn vrij om zelf te bepalen in welke trede van de loontabel een werknemer wordt ingeschaald.

Met de definitie van de term straattaxi, wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de Wet en het Besluit Personenvervoer 2000. Met straattaxi wordt bedoeld het oppikken van reizigers vanaf een standplaats of op straat. Ook het ophalen van reizigers die een taxi bellen valt er onder. In het voertuig is een taxameter aanwezig waarmee de ritprijs wordt bepaald (tenzij overeenkomstig de Regeling tarieven de reiziger en taxiondernemer van tevoren een vaste prijs hebben afgesproken).

Met de definitie van chauffeur contractvervoer beperkt wordt aangesloten bij het type vervoer waarop ook de artikelen 1.6.2 en 2.1.13 van toepassing zijn. Denk aan leerlingenvervoer.

 

3.2.3 Inschaling rijdend personeel in geval van toepassing artikel 3.2.1

Dit artikel is alleen van toepassing indien er conform artikel 3.2.1 sprake is van opvolgend werkgever.

Voor de ‘chauffeur contractvervoer beperkt’ (uitsluitend als zodanig werkzaam) wordt het maximum gesteld op loontrede 10. Nadat deze chauffeur op ander werk is ingezet, zal wel doorgroei naar de hoogste trede in de loonschaal plaatsvinden, met ingang van 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar.

Onder 'chauffeur contractvervoer beperkt' wordt verstaan een chauffeur die zorgvervoer en taxivervoer verricht waarbij personen behorend tot een vaste groep volgens een schema op regelmatige tijden worden vervoerd.

De ‘chauffeur straattaxi’ wordt in verband met inkomsten uit fooien, op een lager maximum in de schaal gezet, te weten maximaal trede 8. Dit geldt alleen voor chauffeurs die uitsluitend (dus 100% van hun arbeidstijd) als zodanig werkzaam zijn. Nadat deze chauffeur op ander werk is ingezet, zal wel doorgroei naar de hoogste trede in de loonschaal plaatsvinden, met ingang van 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar.

Onder de term straattaxi in het begrip 'chauffeur straattaxi' wordt verstaan het vervoer per taxi waarbij niet uitsluitend voor gedurende een bepaalde periode meermalen te verrichten vervoer waarvoor schriftelijk in een overeenkomst tarieven zijn vastgelegd, wordt verricht.

A. Inschaling personeel tot en met 20 jaar

Werknemers t/m 20 jaar worden ingeschaald in de loontrede 2. Gelet op artikel 3.1.1 bouwt een werknemer t/m 20 jaar namelijk geen ervaringsjaren op.

B. Inschaling personeel (21 jaar en ouder) zonder ervaring.

Werknemer (21 jaar en ouder) die zonder ervaring vanaf januari 2010 de taxibranche instroomt, wordt minimaal ingeschaald in loontrede 2 uit de loontabel.

C. Inschaling personeel (21 jaar en ouder) met ervaring die voor 2010 al in de branche werkzaam was.

 • Ervaringsjaren van een werknemer die 3 jaar of langer niet meer in de branche werkzaam is geweest, tellen niet mee (althans de ervaringsjaren voor de periode van 3 jaar of meer dat werknemer niet meer in de branche werkte). Het is aan werkgever en werknemer om in gezamenlijk overleg te bepalen of en in welke mate toch rekening wordt gehouden met de opgedane ervaring (van voor de 3 jaar periode) en op welke trede de werknemer dan wordt ingeschaald. De ervaringsjaren daarna tellen wel mee.

 

 • Bij een werknemer die vanaf 2010 van werkgever verandert moet de nieuwe werkgever rekening houden met de ervaringsjaren van deze werknemer, volgens onderstaande methode: 
  • Bepaal met behulp van de inschalingsmatrix (artikel 3.7 (op basis van t/m 2009 behaalde diploma’s)) de loonschaal waarin de werknemer moet worden ingeschaald.
  • Bepaal het aantal ervaringsjaren waar rekening mee gehouden moet worden.
  • Het aantal ervaringsjaren correspondeert met het tredenummer in de loonschaal juli 2009.
  • Nu is bekend welke loonschaal (A t/m D) en welk tredenummer van toepassing is op deze werknemer.

 

Loontabel juli 2009 rijdend personeel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

B

 

C

 

D

 

leeftijd

loontrede

maandloon

uurloon

maandloon

uurloon

maandloon

uurloon

maandloon

uurloon

18 jaar

0

699,28

4,03

709,13

4,10

712,42

4,11

725,59

4,18

19 jaar

0

806,85

4,66

818,24

4,72

822,04

4,74

837,24

4,83

20 jaar

0

945,16

5,46

958,52

5,54

962,97

5,56

980,75

5,66

21 jaar

0

1.114,22

6,43

1.129,78

6,52

1.135,19

6,55

1.156,17

6,68

22 jaar

0

1.306,32

7,54

1.324,77

7,65

1.330,92

7,68

1.355,51

7,83

0/3 mnd

0

1.491,52

8,60

1.513,23

8,73

1.520,46

8,78

1.549,39

8,94

4/12 mnd

0

1.536,85

8,87

1.558,56

8,99

1.565,78

9,03

1.594,72

9,20

 

1

1.552,13

8,96

1.573,84

9,08

1.581,07

9,12

1.610,01

9,29

 

2

1.567,90

9,04

1.588,83

9,17

1.595,81

9,21

1.625,29

9,38

 

3

1.583,65

9,13

1.603,81

9,25

1.611,64

9,30

1.640,56

9,47

 

4

1.599,42

9,23

1.618,80

9,34

1.625,27

9,38

1.655,84

9,55

 

5

1.628,56

9,40

1.650,27

9,52

1.657,50

9,56

1.685,89

9,73

 

6

1.662,95

9,60

1.679,85

9,70

1.685,49

9,73

1.714,82

9,90

 

7

1.685,49

9,73

1.707,50

9,85

1.714,82

9,90

1.743,76

10,06

 

8

-

-

1.736,53

10,02

1.743,76

10,06

1.772,69

10,23

 

9

-

-

-

-

-

-

1.801,63

10,40

 

10

-

-

-

-

-

-

1.829,47

10,56

 

11

-

-

-

-

-

-

1.859,49

10,73

 

12

-

-

-

-

-

-

1.888,44

10,89

 

 • Neem het maandloon uit deze loontabel en zoek in onderstaande overschalingstabel het naast hogere maandloon op.
 • Nu is bekend welk tredenummer op deze werknemer van toepassing is.

 

Overschalingstabel rijdend personeel

 

loontrede

maandloon

uurloon

 

0 t/m 4 mnd

1

1515,00

8,74

 

5 t/m 12 mnd

2

1550,00

8,94

 

 

3

1585,00

9,15

 

 

4

1620,00

9,35

 

 

5

1655,00

9,55

 

 

6

1690,00

9,75

 

 

7

1725,00

9,95

 

 

8

1760,00

10,16

Max. trede chauffeur straattaxi

 

9

1795,00

10,36

 

 

10

1830,00

10,56

Max. trede chauffeur contractvervoer beperkt

 

11

1865,00

10,76

 

 

12

1900,00

10,96

 

 

 • Zoek in de loontabel die geldt op het moment dat de werknemer bij de nieuwe werkgever in dienst treedt aan de hand van het hierboven vastgesteld tredenummer het juiste maandloon op.
 • NB: Indien werknemer (21 jaar en ouder) met ervaring bij een nieuwe werkgever uitsluitend ‘chauffeur straattaxi’ of ‘chauffeur contractvervoer beperkt’ zal zijn, hoeft deze werknemer niet hoger dan op resp. trede 8 of trede 10 ingeschaald te worden, ook al was hij bij een vorige werkgever hoger ingeschaald.

 

D. Inschaling personeel (21 jaar en ouder) met ervaring vanaf 2010

Bij inschaling van nieuw personeel (21 jaar en ouder) moet de werkgever rekening houden met eerder opgebouwde ervaring. De werknemer komt in de loonschaal op de loontrede die hoort bij zijn ervaring die hij heeft opgebouwd in de bedrijfstak.

E. Inschaling personeel (21 jaar en ouder) vanaf 1 januari 2014, die al voor 2010 in de branche werkzaam was

 • Ervaringsjaren van een werknemer die 3 jaar of langer niet meer in de branche werkzaam is geweest, tellen niet mee (althans de ervaringsjaren voor de periode van 3 jaar of meer dat werknemer niet meer in de branche werkte). Het is aan werkgever en werknemer om in gezamenlijk overleg te bepalen of en in welke mate toch rekening wordt gehouden met de opgedane ervaring (van voor de 3 jaar periode) en op welke trede de werknemer dan wordt ingeschaald. De ervaringsjaren daarna tellen wel mee.

 

 • Bij een werknemer die vanaf 2014 van werkgever verandert moet de nieuwe werkgever rekening houden met de ervaringsjaren van deze werknemer, volgens onderstaande methode: 
  • Bepaal met behulp van de inschalingsmatrix (artikel 3.7 (op basis van t/m 2009 behaalde diploma’s)) de loonschaal waarin de werknemer moet worden ingeschaald.
  • Bepaal het aantal ervaringsjaren dat werknemer heeft op 31 december 2009.
  • Het aantal ervaringsjaren correspondeert met het tredenummer in de loonschaal juli 2009.
  • Nu is bekend welke loonschaal (A t/m D) en welk tredenummer van toepassing is op deze werknemer.

 

Loontabel juli 2009 rijdend personeel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

B

 

C

 

D

 

leeftijd

loontrede

maandloon

uurloon

maandloon

uurloon

maandloon

uurloon

maandloon

uurloon

18 jaar

0

699,28

4,03

709,13

4,10

712,42

4,11

725,59

4,18

19 jaar

0

806,85

4,66

818,24

4,72

822,04

4,74

837,24

4,83

20 jaar

0

945,16

5,46

958,52

5,54

962,97

5,56

980,75

5,66

21 jaar

0

1.114,22

6,43

1.129,78

6,52

1.135,19

6,55

1.156,17

6,68

22 jaar

0

1.306,32

7,54

1.324,77

7,65

1.330,92

7,68

1.355,51

7,83

0/3 mnd

0

1.491,52

8,60

1.513,23

8,73

1.520,46

8,78

1.549,39

8,94

4/12 mnd

0

1.536,85

8,87

1.558,56

8,99

1.565,78

9,03

1.594,72

9,20

 

1

1.552,13

8,96

1.573,84

9,08

1.581,07

9,12

1.610,01

9,29

 

2

1.567,90

9,04

1.588,83

9,17

1.595,81

9,21

1.625,29

9,38

 

3

1.583,65

9,13

1.603,81

9,25

1.611,64

9,30

1.640,56

9,47

 

4

1.599,42

9,23

1.618,80

9,34

1.625,27

9,38

1.655,84

9,55

 

5

1.628,56

9,40

1.650,27

9,52

1.657,50

9,56

1.685,89

9,73

 

6

1.662,95

9,60

1.679,85

9,70

1.685,49

9,73

1.714,82

9,90

 

7

1.685,49

9,73

1.707,50

9,85

1.714,82

9,90

1.743,76

10,06

 

8

-

-

1.736,53

10,02

1.743,76

10,06

1.772,69

10,23

 

9

-

-

-

-

-

-

1.801,63

10,40

 

10

-

-

-

-

-

-

1.829,47

10,56

 

11

-

-

-

-

-

-

1.859,49

10,73

 

12

-

-

-

-

-

-

1.888,44

10,89

 

 • Neem het maandloon uit deze loontabel en zoek in onderstaande overschalingstabel het naast hogere maandloon op.
 • Nu is bekend welk tredenummer op deze werknemer van toepassing is.

 

Overschalingstabel rijdend personeel

 

loontrede

maandloon

uurloon

 

0 t/m 4 mnd

1

1515,00

8,74

 

5 t/m 12 mnd

2

1550,00

8,94

 

 

3

1585,00

9,15

 

 

4

1620,00

9,35

 

 

5

1655,00

9,55

 

 

6

1690,00

9,75

 

 

7

1725,00

9,95

 

 

8

1760,00

10,16

Max. trede chauffeur straattaxi

 

9

1795,00

10,36

 

 

10

1830,00

10,56

Max. trede chauffeur contractvervoer beperkt

 

11

1865,00

10,76

 

 

12

1900,00

10,96

 

 

 • Bepaal de ervaring die werknemer heeft opgedaan vanaf 2010 tot aan het moment van in dienst treden. Werkgever heeft rekening te houden met deze opgebouwde ervaring. De werknemer komt in de loonschaal op de loontrede die hoort bij zijn ervaring die hij heeft opgebouwd in de bedrijfstak.
 • Zoek in de loontabel die geldt op het moment dat de werknemer bij de nieuwe werkgever in dienst treedt aan de hand van het hierboven vastgesteld tredenummer het juiste maandloon op.
 • NB: Indien werknemer (21 jaar en ouder) met ervaring bij een nieuwe werkgever uitsluitend ‘chauffeur straattaxi’ of ‘chauffeur contractvervoer beperkt’ zal zijn, hoeft deze werknemer niet hoger dan op resp. trede 8 of trede 10 ingeschaald te worden, ook al was hij bij een vorige werkgever hoger ingeschaald.

 

Toelichting

Ter verduidelijking enkele voorbeelden bij de inschaling van rijdend personeel:

Situatie t/m 2013:

* Werknemer (chauffeur) kan aantonen dat hij over 10 ervaringsjaren beschikt, over een volledige chauffeurskaart beschikt en niet langer dan 3 jaar uit de branche is geweest. Werknemer verandert van werkgever. De correcte inschaling is dan:

>> Volgens de oude inschalingstabel (juli 2009) = loonschaal B trede 8
>> Via overschalingstabel is trede 8 het juiste tredenummer
>> In de loontabel bij trede 8 juiste maand- en uurloon opzoeken

 

* Werknemer (chauffeur) kan aantonen dat hij over 5 ervaringsjaren beschikt. Hij beschikt over een volledige kaart en heeft daarnaast doelgroepen en sociale vaardigheden diploma. Hij is voor die 5 jaar ervaring 4 jaar uit de branche geweest. Daarvoor had hij al 3 jaar in de taxibranche als chauffeur gewerkt. Werknemer verandert van werkgever. De inschaling is dan minimaal:

            3 jr                              4 jr                                          5 jaar

I-------------------------I----------------------------I-------------------------------------I

Start werk         Verlaat de        Gaat weer werken       Verandert van
als chauffeur    branche           als chauffeur                werkgever

 

>> Werkgever hoeft met het gegeven dat werknemer vóór de periode van 3 jaar dat hij uit de branche is geweest taxi ervaring heeft opgedaan geen rekening te houden.
>> Werknemer heeft 5 ervaringsjaren (direct voorafgaand aan de overstap), volledige kaart en diploma sociale vaardigheden en doelgroepen
>> 
Volgens de oude inschalingstabel (juli 2009) = loonschaal D trede 5
>> Via de overschalingstabel is trede 6 het juiste tredenummer

>> In de loontabel bij trede 6 juiste maand- en uurloon opzoeken

 

Situatie vanaf 2014:

* Werknemer (chauffeur) kan aantonen dat hij in 2014 over 10 ervaringsjaren beschikt, over een volledige chauffeurskaart beschikt en niet langer dan 3 jaar uit de branche is geweest. Werknemer verandert van werkgever. De correcte inschaling is dan:

>> Eind 2009 heeft deze werknemer 6 ervaringsjaren
>> Volgens de oude inschalingstabel (juli 2009) = loonschaal B trede 6

>> Via overschalingstabel is trede 6 het juiste tredenummer
>> 
Werknemer gaat bij de nieuwe werkgever hetzelfde werk doen als bij zijn oude werkgever
>> Vanaf 2010 heeft werknemer nog 4 ervaringsjaren opgebouwd

>> Werknemer komt in 2014 bij de nieuwe werkgever in dienst in trede 10

 

* Werknemer (chauffeur) kan aantonen dat hij over 5 ervaringsjaren beschikt in 2014. Hij beschikt over een volledige kaart en heeft daarnaast doelgroepen en sociale vaardigheden diploma. Hij is voor die 5 jaar ervaring 4 jaar uit de branche geweest. Daarvoor had hij al 3 jaar in de taxibranche als chauffeur gewerkt. Werknemer verandert van werkgever. De inschaling is dan minimaal:

 

            3 jr                              4 jr                                          5 jaar

I----------------------------I-----------------------------I---------------------------------I

Start werk         Verlaat de       Gaat weer werken        Verandert van
als chauffeur    branche           als chauffeur                werkgever

 

>> Werkgever hoeft met het gegeven dat werknemer vóór de periode van 3 jaar dat hij uit de branche is geweest taxi ervaring heeft opgedaan geen rekening te houden. 
>> Werknemer heeft 5 ervaringsjaren (direct voorafgaand aan de overstap), volledige kaart en diploma sociale vaardigheden en doelgroepen
>> 
Eind 2009 heeft werknemer 1 ervaringsjaar
>> 
Volgens de oude inschalingstabel (juli 2009) = loonschaal D trede 1
>> Via de overschalingstabel is trede 4 het juiste tredenummer
>> 
Werknemer gaat bij de nieuwe werkgever hetzelfde werk doen
>> Werknemer komt in 2014 bij de nieuwe werkgever in dienst in trede 8

Aanvullend bij 3.2.3.E: Als een werknemer 3 jaar of meer als zzp’er in de branche werkzaam is geweest, wordt deze periode wel gezien als werkzaam in de branche en worden eventuele ervaringsjaren van voor die periode wel meegenomen

Met de definitie van de term straattaxi, wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de Wet en het Besluit Personenvervoer 2000. Met straattaxi wordt bedoeld het oppikken van reizigers vanaf een standplaats of op straat. Ook het ophalen van reizigers die een taxi bellen valt er onder. In het voertuig is een taxameter aanwezig waarmee de ritprijs wordt bepaald (tenzij overeenkomstig de Regeling tarieven de reiziger en taxiondernemer van tevoren een vaste prijs hebben afgesproken).

Met de definitie van chauffeur contractvervoer beperkt wordt aangesloten bij het type vervoer waarop ook de artikelen 1.6.2 en 2.1.13 van toepassing zijn. Denk aan leerlingenvervoer.